This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

2020-2021

 Temat ewaluacji: Sposób zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli – wpływ aranżacji przestrzeni edukacyjnej na rozwój kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.


opracował zespół w składzie: mgr Elżbieta Zięba, mgr Grażyna Szymik


SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………….   ..................str.3
1. Kreatywność – definicja pojęcia………………….…………,….………str.4
2. Informacje o przedszkolu ………………………….…………...……….str. 4
3. Opis ewaluowanego obszaru …..………………………………...….…str. 5
3. 1. Informacje o populacji objętej badaniem……………………...........str. 5
3. 2. Sposób przeprowadzenia ewaluacji……………………………........str. 5
3. 3. Prezentacja wyników ewaluacji…….…….…………………….........str.10
3. 4. Wnioski i rekomendacje …………………..……………..….....……..str. 15
4. Załączniki…………………………………..………................................str. 16

Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. Opracowania wyników dokonał powołany w tym celu zespół w składzie mgr Elżbieta Zięba i mgr Grażyna Szymik.

Ewaluacja dotyczyła tematu: Sposób zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli – wpływ aranżacji przestrzeni edukacyjnej na rozwój kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

Od października 2009 r. (z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.) obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania wymagań (dokładne opisy wymagań znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Przedszkole lub placówka oświatowa może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
• Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wywiadu z dziećmi i z ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców oraz dyrektora przedszkola,. Dokonano analizy dokumentacji , obserwacji zajęć i systematycznie oglądano wystrój sal poszczególnych grup.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia, jakości pracy naszego przedszkola.

1. Kreatywność definicja pojęcia
Według „Słownika języka polskiego” wyraz „kreatywność” tłumaczony jest jako „zdolność do tworzenia czegoś nowego, niepowtarzalnego oryginalnego”, Kreatywność to jedna z najbardziej przydatnych w życiu cech. Objawia się poprzez elastyczne myślenie i gotowość podejmowania nowych wyzwań. Pomaga w wielu sytuacjach nie tylko w radzeniu sobie z trudnościami. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Osoby twórcze myślą w sposób nieszablonowy, co ułatwia dostosowanie się do nowych okoliczności. Są zdecydowanie bardziej odważne w działaniu. Zdolność do kreatywnego myślenia to cecha nabyta, nie wrodzona, dlatego można, a nawet trzeba ją stale rozwijać w dzieciach i najlepiej to robić już od najmłodszych lat

2. Informacje o przedszkolu
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 3
Imię i nazwisko dyrektora :mgr Dorota Zielińska-Jarosz
z-ca dyrektora: mgr Maria Dybka

ADRES

58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 20
Tel. 75 744-25-94
Gmina Kamienna Góra , Powiat Kamienna Góra
Województwo dolnośląskie E-mail przedszkole3@poczta.fm

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Liczba oddziałów - 5
Liczba dzieci - 123
Liczba nauczycieli - 9

• dyplomowanych - 5
• mianowanych - 1
• kontraktowych - 1
• nauczycieli początkujących - 2


3. Opis ewaluowanego obszaru

Cele ewaluacji:

1. Uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań;
2. Eliminowanie czynników niesprzyjających efektywnej pracy;
3. Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie, jakości pracy przedszkola;

WYMAGANIE

Sposób zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli – wpływ aranżacji przestrzeni edukacyjnej na rozwój kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

BADANE ASPEKTY EWALUOWANEGO OBIEKTU

 Stosowane przez nauczycieli sposoby zarządzania przestrzenią edukacyjną sprzyjają rozwijaniu kreatywności i innowacyjności dzieci;
 Realizacja działań innowacyjnych w zakresie aranżacji przestrzeni edukacyjnej sprzyja realizacji warunków podstawy programowej;
 W przedszkolu realizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie innowacyjności i kreatywności u dzieci;
 Nauczyciele stwarzają sytuacje mające na celu angażowanie dzieci do podejmowania aktywności własnej;
 Zgromadzone pomoce i zabawki sprzyjają rozwojowi kreatywności u dzieci;
 Nauczyciele wykorzystują wnioski z nadzoru w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola;

3. 1. Informacje o populacji objętej badaniem
W badaniu wzięli udział dyrektor placówki, 9 nauczycieli, 75 rodziców i 55 dzieci z grup najstarszych. Celem ankiet i wywiadu było poznanie opinii wszystkich grup badanych na temat sposobu zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli – wpływu aranżacji przestrzeni edukacyjnej na rozwój kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

3. 2. . Sposób przeprowadzenia ewaluacji
1. Arkusz analizy pracy nauczycieli
Ad 1. a). analiza dokumentów ( protokoły z posiedzenia Rad Pedagogicznych od 26. 09. 2020r. do 10. 02. 2021r.,spotkania z rodzicami, kalendarz imprez, dzienniki, kronika, dokumenty obserwacji i diagnozy przedszkolnej,)
b) Opis wyposażenia placówki i sal
c) obserwacja zajęć nauczycieli
Analiza zebranych ankiet i wywiadów
2. Ankieta dla nauczycieli.
3. Ankieta dla rodziców.
4. Wywiad dla dzieci.
5. Ankieta dla dyrektora
6. Opracowanie raportu.

Ad 1. Arkusz analizy pracy nauczycieli
• Dokumenty zawierają zestawienie następujących Rad Pedagogicznych
26. 08. 2020r. „Organizacja roku szkolnego 2020 / 2021” – protokolant Maria Dybka
15. 09. 2020r. „Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021” - protokolant Grażyna Szymik
20. 10. 2020r. ‘Podsumowanie obserwacji wstępnych na rok szkolny 2020/2021” - protokolant Grażyna Kożuch
09. 12. 2020r. „Metoda dobrego startu – teoria. Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli” - protokolant Renata Bizoń
10. 02. 2021r. „Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwsze półrocze” - protokolant Angelika Lemiech
• Ze względu na obostrzenia pandemiczne, w pierwszym tygodniu września zebrania z rodzicami odbyły się w poszczególnych grupach i prowadzone były przez wychowawców. Podczas tych zebrań omówione zostały sprawy organizacyjne dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu. W dokumentacji nauczycieli poszczególnych grup znajdują się sprawozdania z tych zebrań.
• Wydarzenia przedszkolne ujęte są w kalendarzu imprez przedszkolnych znajdujących się w Planie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Przedszkola nr 3. w Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021. Według kalendarza realizowane są następujące imprezy .Święto Misia... Pasowanie na przedszkolaka" Święto Niepodległości. „Wróżby, wróżby"... Przyjedź do nas Mikołaju " WOŚP". ..Święto Babci i Dziadka",.. Niech żyje karnawał". .. Powitanie wiosny". Dzień teatru festiwal teatralny w przedszkolu"... Festiwal teatralny", ”Dzień Ziemi” ,” Dzień rodziny",” Dzień dziecka". ..XI Olimpiada Przedszkolaków"... Dni Kamiennej Góry". „Po wakacjach czeka szkoła". Wszystkie wydarzenia są opisywane przez nauczycielki. Informacje, zdjęcia i filmy z w.w. wydarzeń zamieszczane są na stronie internetowej przedszkola, Facebooku oraz w kronice przedszkolnej. Ze względu na pandemię sporo imprez jak na przykład biesiada jesienna nie zostało ujętych w Planie Nadzoru, a niektóre (Dzień teatru festiwal teatralny w przedszkolu"... Festiwal teatralny , ,” Dzień rodziny XI Olimpiada Przedszkolaków"... Dni Kamiennej Góry ") ,zostały odwołane.

• Dokumenty obserwacji i diagnozy przedszkolnej
Na podstawie przeprowadzonej obserwacji wstępnej w roku szkolnym 2020/ 2021 wyodrębniono grupy do pracy indywidualnej w poszczególnych grupach wiekowych.

W grupie I „Rybki” spośród dzieci uczęszczających do przedszkola utworzono następujące grupy wspomagania:
1. Usprawnianie samodzielności i samoobsługi;
2. Kształtowanie rozwoju społecznego i mowy;
3. Rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych.

W grupie II Dinusie spośród dzieci uczęszczających do przedszkola utworzono następujące grupy wspomagania:
1. Wspomagania społeczno - emocjonalne;
2. Usprawnienie manualne;
3. Kształtowanie mowy, wymowy, myślenia;
4. Praca z dziećmi zdolnymi.

W grupie III „Skrzaty wyróżniono następujące grupy wspomagania
1. Rozwój społeczno- moralny ;
2. Rozwój emocjonalny;
3.Rozwój umysłowy ( mowa, myślenie, pamięć, sprawność grafomotoryczna umiejętności matematyczne) ;
4. Uzdolnienia (plastyczne, muzyczne, artystyczne;
13 dzieci jest objętych opieką logopedyczną.

W grupie IV Gwiazdeczki nauczycielka po przeprowadzeniu diagnozy i obserwacji wyodrębniła następujące grupy do pracy indywidualnej:
1. Samoobsługa oraz doskonalenie dużej i małej motoryki:
2. Rozwój społeczny i emocjonalny:
3. Rozwój poznawczy( rozwój mowy i myślenia, pisania, umiejętności matematyczne): gotowość do nauki czytania
4. Dzieci zdolne:

W grupie V „Misie” po wstępnej obserwacji zakwalifikowano 9 osób do dodatkowych ćwiczeń logopedycznych oraz wyodrębniono cztery grupy wspierające;
Gr. I Rozwijanie słuchu fonematycznego
Gr. II Wspomaganie rozwoju mowy i myślenia .
III Wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej
IV Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego.

• Zapis w dziennikach i w miesięcznych planach pracy

Z zapisów w dziennikach i z miesięcznych planów pracy wynika, że w przedszkolu prowadzone są różnorodne zajęcia, podczas których realizowane są zagadnienia z podstawy programowej oraz kształtowana kreatywność wśród dzieci:
W przedszkolu odbywają się między innymi:
 Zajęcia dydaktyczne ( zagadki, opowiadania, nauka wierszy, teatrzyki, przedstawienia, zabawy z elementami pojęć matematycznych, zabawy przygotowujące do nauki w szkole doświadczenia przyrodnicze);
 Spacery, wycieczki, rajdy;
 Zabawy muzyczno – rytmiczne ( taniec, muzyka, śpiew);
 Zajęcia ruchowe w salach i na świeżym powietrzu (ruch rozwijający, opowieść ruchowa, tory, przeszkód, wyścigi, gimnastyka, ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów);
 Zajęcia plastyczno – techniczne;
 Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne;
 Zabawy tematyczne i dowolne;
W roku szkolnym 2020?2021. przedszkole przystąpiło do projektu unijnego ‘Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”
W ramach projektu unijnego w przedszkolu odbywają się następujące zajęcia:
 Język angielski,
 robotyka i programowanie,
 zajęcia twórcze (plastyka, taniec, teatr, śpiew),
 zajęcia przyrodniczo – ekologiczne,
 terapia w małych zespołach ( zajęcia wyrównawcze),
 gimnastyka korekcyjna,
 terapia pedagogiczna dla dzieci z orzeczeniami i diagnozami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

Ad. 1. b) Opis wyposażenia placówki i sal

Baza przedszkola - placówka dysponuje: siedmioma salami zabaw, obszerną kuchnią spełniającą wymogi inspekcji sanitarnej, salą audiowizualną, gabinetem logopedy, pokojem nauczycielskim, komnatą solną i ogrodem przedszkolnym. Przedszkole jest systematyczne doposażone w różne sprzęty, zabawki i urządzenia sprzyjające rozwojowi dzieci.
Po przeprowadzonych oględzinach pomieszczeń przedszkolnych stwierdzono że:
 sale wszystkich grup posiadają kąciki plastyczne wyposażone w kleje, nożyczki, kolorowe kartki, białe kartki, kolorowanki, kredki świecowe i ołówkowe, plastelinę, a dzieci mają nieograniczony dostęp do materiałów plastycznych.;
 kąciki przyrodnicze z materiałem przyrodniczym, w których materiały i dekoracje zmieniają się w zależności od pory roku;
 kąciki do zabaw tematycznych ( akcesoria kuchenne, fryzjerskie, lekarskie)
 kąciki konstrukcyjne i manipulacyjne;
 kąciki książki, z których w tym roku ze względu na pandemię korzystają tylko nauczyciele;
 kąciki z układankami i grami dydaktycznymi;
 kąciki muzyczne i sportowe znajdujące się w dużych salach;
W przedszkolu znajduje się komnata solna , w której dzieci zażywają terapii solankowej i mają zajęcia z elementami stymulacji polisensorycznej, i zabaw konstrukcyjnych.
Sala audiowizualna przeznaczona jest do zajęć komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, seansów bajkowych, ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej. Jest tu również sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, trampolina i drabinki.
Gabinet logopedyczny przeznaczony jest głównie do logoterapii i terapii pedagogicznej.
W przedszkolu brakuje sali gimnastycznej, ale ze względu na maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku nie ma możliwości wygospodarowania kolejnego pomieszczenia.
Ogród przedszkolny wyposażony jest w urządzenia do zabaw i ćwiczeń: karuzela, duży drewniany pociąg i samochód, drabinki do wspinania, huśtawki , piaskownica, zjeżdżalnia. Ponad to w ogrodzie jest również przedszkolny zielnik i mini park z rzeźbami dinozaurów.

Ad 1. c
Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele realizują założenia i cele zgodne z podstawą programową, podczas zajęć wykorzystywane są metody i techniki aktywizujące takie jak: burza mózgów, metoda Batti Strauss, Labana, Orffa, metoda dobrego startu, metoda Weroniki Sherborne, metoda plakatu, projektu i wiele innych.
Przestrzegane są zasady zgodnego i bezpiecznego funkcjonowania w grupie. Zajęcia są bogate w różnego typu pomoce i materiały edukacyjne.

3. 3. Prezentacja wyników ewaluacji

W ewaluacji dotyczącej Sposobu zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli postawiono następujący problem badawczy:
Aranżacja przestrzeni edukacyjnej ma wpływ na rozwój kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

Przebadano 9 nauczycieli. Do powyższego problemu badawczego postawione zostały nauczycielom następujące pytania kluczowe:
1. Czy Pani zdaniem przedszkole zapewnia dzieciom optymalny rozwój i prawidłowo przygotowuje do podjęcia nauki w szkole?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 8 nauczycieli jest zgodnych co do tego, iż przedszkole zapewnia dzieciom optymalny rozwój i prawidłowo przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
Jeden nie ma na ten temat wyrobionej opinii

2. Czy Pani zdaniem w przedszkolu są egzekwowane odpowiednie zachowania od dzieci?
Odpowiedzi na to pytanie były zgodne. 9 osób odpowiedziało, że w przedszkolu są egzekwowane odpowiednie zachowania od dzieci.

3. Czy Pani zdaniem przestrzeń edukacyjna jaką tworzą nauczyciele w przedszkolu rozwija u dzieci kreatywność i innowacyjność?
Według wszystkich 9 przebadanych nauczycieli przestrzeń edukacyjna jaką tworzą nauczyciele w przedszkolu rozwija u dzieci kreatywność i innowacyjność.

4. Czy dzieci chętnie podejmują samodzielną działalność (aktywność)?
Na pytanie 5 padło dziewięć takich samych odpowiedzi potwierdzających, że dzieci chętnie podejmują samodzielną działalność (aktywność).

5. Czym najchętniej bawią się dzieci podczas samodzielnych zabaw?
Nauczyciele wymienili: klocki, zabawki w kącikach tematycznych ( sklep, dom, fryzjer, szkoła), przybory plastyczne, układanki matematyczne, puzzle klocki lego, gry planszowe.

6. Jakie kąciki zainteresowań stworzyła Pani w swojej sali?
Nauczyciele wymienili: plastyczny, sportowy, matematyczny, klocków lego, kreatywności, gotowania, konstrukcyjny, klocków, teatralny, lalek, dinozaurów, małego kucharza, przyrodniczy, samochodowy, majsterkowicza, małego kucharza, pomoce do terapii logopedycznej, pomoce do terapii pedagogicznej,

7. Czy chciałaby Pani zmienić coś w przestrzeni edukacyjnej naszej placówki?
Na to pytanie jeden z nauczycieli napisał, że powinno być więcej godzin z zakresu terapii logopedycznej.
Kolejny nauczyciel uznał, że należałoby stworzyć nowoczesny plac zabaw, założyć rolety w każdej sali i wyposażyć sale w laptopy.
Trzech nauczycieli w chwili obecnej nie wie co chciałoby zmienić
Czterech nauczycieli odpowiedziało, że nie chciałoby niczego zmieniać

8. Jakie pomoce Pani zdaniem mogą mieć znaczny wpływ na rozwój kreatywności i zainteresowań u dzieci?
Nauczyciele wymienili: zabawki tematyczne, materiały do zajęć plastyczno – technicznych, klocki, gry, układanki, tworzywo przyrodnicze, masy plastyczno – sensoryczne, różnego rodzaju klocki, układanki, piasek kinetyczny, naturalne okazy przyrodnicze, różnorodne materiały przyrodnicze, puzzle, klocki lego, pomoce sensoryczne, plastyczne, konstrukcyjne, książki, bajki, układanki edukacyjne.

Dla rodziców przygotowano 75 ankiet, wróciło 44 wypełnionych. Do powyższego problemu zostały postawione następujące pytania:

1. Czy przedszkole zapewnia, Państwa zdaniem, optymalny rozwój waszym dzieciom?
40 rodziców odpowiedziało :tak
1 odpowiedział : nie
3 rodziców odpowiedziało: nie wiem

2. Czy w bieżącym roku zaobserwował/a Pan / Pani wzmożoną pomysłowość u swojego dziecka ?
40 rodziców odpowiedziało :tak
1 odpowiedział : nie
3 rodziców odpowiedziało: nie wiem

3. Jakie nowe zainteresowania i uzdolnienia pojawiły się w tym roku u Pani / Pana dziecka?
Rodzice wypisali następujące uzdolnienia i zainteresowania: uzdolnienia plastyczne, językowe, muzyczne matematyczne, konstrukcyjne aktorskie, artystyczne, przyrodnicze, rozwiązywanie łamigłówek pisanie, czytanie, gimnastyka, taniec pomysłowość, ciekawość świata, kreatywność, logiczne myślenie, balet, aktywność sportowa, rysowanie, zabawy ruchowe, geografia, ekologia, sztuka, lepienie z mas plastycznych.

4. Czy Pani / Pana zdaniem na rozwój zainteresowań i uzdolnień miało wpływ przedszkole?
Na to pytanie:
38 rodziców odpowiedziało - tak,
1 odpowiedział - nie
5 rodziców odpowiedziało, że nie wie
Rodzice, którzy zaznaczyli odpowiedź „tak”, uzasadnili ją w następujący sposób. Na rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka miał wpływ: udział w zajęciach z robotyki kontakt z rówieśnikami, oddziaływania nauczycieli poprzez zabawę i integrację z innymi dziećmi, pobudzanie wyobraźni, zachęcanie do pracy w domu, rozbudzanie zainteresowań nauką i czytaniem, dużą ilość zajęć plastycznych i pobudzających wyobraźnię wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, naukę piosenek taniec, wspólne śpiewanie piosenek, teatrzyki, przedstawienia zachęcanie do rysowania, naukę pisania i czytania, zajęcia gimnastyczne, pracę w grupie i naukę w czasie zabawy, odpowiednie podejście wychowawców, zajęcia dodatkowe, nowe doświadczenia, inne zabawy niż w domu, dyscyplinę w grupie.

5. Jakich pomocy dydaktycznych i zajęć Pani /Pana zdaniem brakuje w naszej placówce?
31 rodziców uważa, że w placówce nie brakuje niczego.
6 rodziców nie ma wypracowanego zdania na ten temat.
Pozostali rodzice napisali, że chcieliby, żeby było więcej zajęć w terenie np. poznawanie miasta, więcej godzin języka angielskiego, uważają, że jest zbyt mało zajęć z logopedą oraz zajęć w komnacie solnej.
Jeśli chodzi o pomoce, to rodzice uważają, że przydałby się nowy plac zabaw, więcej gier planszowych, brakuje narzędzi do kreatywnych prac plastycznych, , multimedialnych pomocy dydaktycznych
Byli też rodzice , którzy twierdzili, że w placówce nie brakuje niczego.

6. czy zajęcia organizowane w przedszkolu są dla Pani / Panu dziecka atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i umiejętności?
42 rodziców odpowiedziało :tak
2 rodziców odpowiedziało: nie wiem

7. Czy Pani / Pana zdaniem nauczyciele dobrze przygotowują dzieci do nauki w szkole
42 rodziców odpowiedziało :tak
2 rodziców odpowiedziało: nie wiem

8. Czy wyraża Pani / Pan chęć pomocy nauczycielom w organizowaniu przestrzeni edukacyjnej poprzez wycieczki, zajęcia i uroczystości w przedszkolu ?
39 rodziców odpowiedziało :tak
4 odpowiedział : nie
1 rodzic odpowiedziało: nie wiem

9. Czy jest Pani/ pan na bieżąco informowana/y o zachowaniu dziecka w przedszkolu?
41 rodziców odpowiedziało tak
2 odpowiedziało – czasami
1 odpowiedział rzadko

W wywiadzie uczestniczyło pięćdziesięcioro pięcioro dzieci, które w celu dokładniejszego zbadania problemu organizowania przestrzeni edukacyjnej przez nauczycieli, udzieliły odpowiedzi na następujące pytania.

1. W jakich zajęciach najchętniej uczestniczysz?
Wśród najbardziej ulubionych zajęć (organizowanych przez nauczycieli) wymienionych przez dzieci znalazły się kolejno : robotyka i programowanie, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, język angielski, zabawy i zajęcia plastyczne, zabawy w komnacie solnej, ćwiczenia ruchowe, czytanie książek i opowiadań, zabawy dydaktyczne

2. W co najchętniej bawisz się w czasie wolnym?
Przy tym pytaniu dzieci wymieniły kolejno: zabawy tematyczne ( dom, sklep, fryzjer, park dinozaurów), zabawy konstrukcyjne różnymi rodzajami klocków, układanie puzzli i układanek dydaktyczne, samodzielnie inicjowane zabawy ruchowe, rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanie, lepienie.

3. Jakie zabawki najczęściej wykorzystujesz podczas zabawy?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie dzieci wymieniły: kuchnię, klocki, auta, tory, gry planszowe akcesoria do zabawy w sklep, plastelinę, kredki, książki, piłki, przybory sportowe.

4. Czego Twoim zdaniem brakuje w naszym przedszkolu
Dzieci uważają, że w przedszkolu brakuje przytulanek, jest zbyt mało zróżnicowanych pojazdów, lalek, domków dla lalek, klocków lego i lego duplo. Dzieci chciałyby mieć zwierzątka hodowlane w przedszkolu, a na placu huśtawki i tyrolkę.
5. Jakich zajęć i zabaw powinno być więcej
Chłopcy chcieliby aby w przedszkolu odbywały się zajęcia z elementami gry w piłkę nożną, natomiast dziewczynki wolałyby balet. Wszystkie dzieci chciałyby chodzić na basen mieć zajęcia ze szkoły einsteina, wyjeżdżać na wycieczki, do teatru, do cyrku. Było też kilkoro dzieci, które chciałyby chodzić na siłownię i uczestniczyć w zajęciach dekoratorskich.

6. czy Twoje wzorowe zachowanie jest nagradzane w przedszkolu
40 dzieci powiedziało że tak zawsze i nagradzane są poprzez pochwałę do rodziców, pochwałę przy całej grupie, naklejki, pieczątki, kolorowanki.
7 dzieci powiedziało, że czasami, 8 powiedziało, że raczej nie.

7. czy Twoje niewłaściwe zachowanie jest karane w przedszkolu
Jeśli tak, to w jaki sposób
44 dzieci powiedziało, że za złe zachowanie zawsze karane są poprzez poinformowanie rodziców, chwilowe wykluczenie z zabawy, zwrócenie uwagi przez nauczyciela na osobności i przy całej grupie.

W celu lepszego wglądu w badany problem stworzono dodatkowo ankietę dla dyrektora. Na pytania z ankiety uzyskano następujące odpowiedzi.

1. Czy Pani zdaniem oddziaływanie nauczycieli zapewnia dzieciom optymalny rozwój i prawidłowo przygotowuje do podjęcia nauki w szkole?
Odpowiedź Pani Dyrektor brzmiała - tak

2. Czy Pani zdaniem w przedszkolu są egzekwowane odpowiednie zachowania od dzieci?
Odpowiedź Pani Dyrektor brzmiała - tak

3. Czy Pani zdaniem przestrzeń edukacyjna jaką tworzą nauczyciele w przedszkolu jest dla dzieci atrakcyjna?
Pani Dyrektor odpowiedziała - w dużym stopniu

4. Czy według Pani nauczyciele podczas zajęć rozwijają kreatywność i innowacyjność u dzieci
Pani Dyrektor uważa, że nauczyciele podczas zajęć rozwijają kreatywność i innowacyjność u dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod i technik pracy, realizowanie zadań wykraczających poza podstawę programową, realizację projektu unijnego „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach.

5. Czy Pani zdaniem przestrzeń edukacyjna jaką tworzą nauczyciele
w przedszkolu rozwija u dzieci kreatywność i innowacyjność?
Na to pytanie Pani Dyrektor odpowiedziała, że w dużym stopniu

6. Co według Pani nauczyciele powinni zmienić w swojej pracy, aby przestrzeń edukacyjna jaką tworzą wpłynęła jeszcze bardziej pozytywnie na kształtowanie się kreatywności i innowacyjności u dzieci.
Odpowiadając na to pytanie Pani Dyrektor zaznaczyła, że na przestrzeń edukacyjną organizowaną przez nauczyciela składają się wszelkie jego działania od realizacji podstawy programowej poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym reprezentowanym przez różnego rodzaju instytucje, jak również współpracę z rodzicami i personelem przedszkola. Warunkiem dobrej współpracy w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej jest komunikacja, zatem nauczyciele jako osoby odpowiedzialne za tworzenie przestrzeni edukacyjnej powinni zwiększyć nacisk na współpracę między sobą – szczególnie nauczyciele pracujący w jednej grupie powinni mieć poczucie, że współtworzą procesy edukacyjno – wychowawcze.

3. 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Mocne strony
 Stosowane przez nauczycieli sposoby zarządzania przestrzenią edukacyjną sprzyjają rozwijaniu kreatywności i innowacyjności dzieci;
 Realizacja działań innowacyjnych w zakresie aranżacji przestrzeni edukacyjnej sprzyja realizacji warunków podstawy programowej;
 W przedszkolu realizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie innowacyjności i kreatywności u dzieci;
 nauczyciele stwarzają sytuacje mające na celu angażowanie dzieci do podejmowania aktywności własnej.
 Zajęcia z programu unijnego „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” w znacznym stopniu uatrakcyjniają, rozszerzają i wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola;
 Zgromadzone pomoce i zabawki sprzyjają rozwojowi kreatywności u dzieci;
 Nauczyciele wykorzystują wnioski z nadzoru w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola;

Słabe strony
 Słaba współpraca ze środowiskiem lokalnym - ze względu na pandemię
 Brak w salach maskotek i ograniczony bezpośredni kontakt z książką ze względu na pandemię;
 Słaba komunikacja między nauczycielami,
 Niekompletnie wyposażone sale ( brak rolet w niektórych salach, ograniczony dostęp do komputerów)
 Plac zabaw wymagający modernizacji.
 Niewystarczająca ilość zajęć a logopedą

Wniosek
Nauczyciele współpracują ze sobą nawzajem i z całym personelem przedszkola w celu lepszej organizacji przestrzeni edukacyjnej mającej na celu kształtowanie kreatywności i innowacyjności dzieci z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

Kierunki działań
1. Utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie zarządzania przestrzenią edukacyjną przez nauczycieli w celu rozwijania kreatywności i innowacyjności u dzieci.
2. Zwrócić uwagę na poprawną komunikację i współpracę między nauczycielami oraz całym personelem przedszkola.
3. W miarę możliwości starać się przywracać stan funkcjonowania placówki sprzed pandemii..
4. w miarę możliwości doposażyć sale i modernizować plac zabaw.
5. w miarę możliwości zwiększyć ilość zajęć logopedycznych.


« 1 2 3 4 5 6 »Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online