This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Koncepcja pracy przedszkola

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

O NAS
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kamiennej Górze usytuowane jest przy ulicy Papieża Jana Pawła II 20 w pięknym zabytkowym budynku z 1890 roku. Jest najmniejszym przedszkolem w mieście liczącym pięć oddziałów przedszkolnych, co jest jego atutem ze względu na jego kameralność.
Od kilku lat sukcesywnie wymienialiśmy wyposażenie zarówno w salach, jak też kuchni przedszkola i pomieszczeniach gospodarczych. Dysponujemy nowym sprzętem, zabawkami, nowoczesnym placem zabaw. Personel przedszkola jest przyjazny i - co rzadko spotykane – niemal każdy pracownik zna prawie każde dziecko. Tworzymy ciepłą rodzinną atmosferę.
Jesteśmy przedszkolem samorządowym, co oznacza, że w znacznej części finansuje nas Gmina Miejska. Rodzice w niewielkiej części partycypują w kosztach utrzymania placówki.
 
PLACÓWKA DYSPONUJE:
 • siedmioma salami zabaw,
 • obszerną kuchnią spełniającą wymogi inspekcji sanitarnej,
 • sypialnią dla najmłodszych,
 • gabinetem logopedy,
 • salą telewizyjną,
 • pokojem nauczycielskim,
 • ogrodem przedszkolnym.
W przedszkolu funkcjonuje 5 grup. Na dzień 1 września 2010 r placówka zatrudnia 10 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi.
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i nauczenie go bezpiecznych zachowań.
 2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz jej poszerzanie o dodatkowe oferty edukacyjne.
 3. Ścisła współpraca z rodzicami dziecka i środowiskiem lokalnym.
 4. Tworzenie domowej atmosfery w przedszkolu.
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.
ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

 • potrafi zadbać o swoje zdrowie;
 • kocha przyrodę i dba o nią;
 • kocha swoje miasto i zna swój region;
 • jest otwarty i ciekawy świata;
 • ma poczucie własnej wartości;
 • potrafi radzić sobie z własnymi problemami;
 • potrafi współdziałać, zaprezentować się;
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola;
 • stosuje właściwą hierarchię uniwersalnych wartości etycznych.
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 7. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 8. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
MISJA:

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. Dziecko w wieku przedszkolnym posiada największy potencjał umysłowy do poznawania świata. Dlatego nasze przedszkole:
• inspiruje rozwój aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych metod pracy;
• wspiera indywidualny rozwój dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
• w pracy pedagogicznej kieruje się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa ;
• stara się zapewnić dzieciom równy start w szkole;
• wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych;
• kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
• organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką;
• posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na dziecko i jego potrzeby.
 
 
CELE OGÓLNE

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole współdziała z rodzicami dziecka.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.
 
REALIZOWANE PROGRAMY:

• "Razem w przedszkolu" - program wychowania przedszkolnego, Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, WSiP
• "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
• "Edukacja dla bezpieczeństwa" - program profilaktyczny
• "Gimnastyka korekcyjna"- program profilaktyczny
• "Czyste powietrze wokół nas"- program profilaktyczny

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA
 
Opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami,
Współpraca zespołu pedagogicznego w zakresie tworzenia:
• zespołów zadaniowych,
• tworzenie dokumentacji przedszkola
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Cele:
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu
 • przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 • Formy współpracy z rodzicami:
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup
 • aktualizacja strony WWW o bieżące wydarzenia i informacje.
 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:
 • uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
 • organizacja imprez międzyprzedszkolnych – Olimpiada Przedszkolaka
 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Cele:
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
Współpraca z:
Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
Biblioteką Miejską i Pedagogiczną,
Centrum Kultury,
Nadleśnictwem,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Służbami kontrolującymi.
 
PROMOCJA PLACÓWKI
Cele:
 • pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci,
 • współpraca ze sponsorami i partnerami,
 • upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.
Działania promocyjne obejmują:
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
 • udostępnianie prezentacji DVD rodzicom i zainteresowanym stronom (np. organizatorom imprez i sponsorom),
 • organizacja uroczystości ,
 • prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu,
 • propagowanie materiałów promocyjnych – wizytówki przedszkola, banner wykorzystywany na imprezach.
 
 
Aneks nr 1
do Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze

W wyniku analizy koncepcji pracy przedszkola Rada Pedagogiczna w dniu 10 lutego 2011r. rozszerzyła koncepcję o zagadnienie:

„Tworzenie domowej atmosfery w przedszkolu”.

Realizacja wprowadzonego punktu koncepcji opierać się będzie głównie na:
• Otoczeniu indywidualną opieką każdego dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
• Poszerzenie indywidualnego kontaktu z rodzicami;
• Tworzenie domowego klimatu poprzez: umożliwienie dzieciom przynoszenia swoich zabawek, spożywania napojów niezależnie od wyznaczonych godzin posiłków, tworzenie kącików relaksacyjnych – koce, kanapy, poduszki,
• Organizowanie osobistych uroczystości np. urodziny, ważne daty w życiu dziecka
• Rozszerzenie oferty zabaw, np. wyjścia do „Pinolandu”,
• Wyjścia do punktów gastronomicznych typu kawiarnia – lody, pizza, gofry, rurki z kremem itp.
• Organizowanie pikników, rajdów rodzinnych, imprez sportowych z udziałem rodziców i dzieci.
 

Aneks nr 2
do Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze

W wyniku analizy koncepcji pracy przedszkola Rada Pedagogiczna w dniu 17.03.2016 r. rozszerzyła koncepcję o zagadnienia:
• Stworzenie Drużyny Strażackiej (systematyczne spotkania ze strażakiem, nauka zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, organizacja konkursów plastycznych, występy artystyczne na rzecz strażaków, pasowanie drużyny osiągającej sprawności strażaków – przedszkolaków).
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez: cykliczne spotkania w Bibliotece Pedagogicznej i Miejskiej, uczestnictwo w obchodach Święta Książki, spotkania z pisarzami, zapraszanie rodziców i innych gości do zajęć czytelniczych, tworzenie teatrów międzygrupowych i międzyprzedszkolnych na podstawie literatury.
• Rozbudzanie zainteresowania regionem poprzez wycieczki po mieście, do Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, na Górę Parkową, wizyty w zakładach pracy, rozbudzanie u dzieci świadomości ekologicznej: współpraca z nadleśnictwem, segregowanie śmieci, baterii, udział w akcji Sprzątanie Świata, tworzenie kącików przyrodniczych, cykle zajęć w plenerze.
• Rozbudzanie u dzieci świadomości konieczności zdrowego odżywiania poprzez zamianę produktów na pełnoziarniste, świeże soki, miód, wyeliminowanie słodyczy, chipsów i innych niezdrowych przekąsek, organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci, spotkania z dietetykiem dla dzieci i rodziców, wycieczki do sklepów, zakładów, do Domu Pachnącego Chleba i innych.
 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online