This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Regulamin rekrutacji dzieci

REGULAMIN
 
REKRUTACJI  DZIECI DO PROJEKTU

 
§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE
 
1.       Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Dzieci do Projektu Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
2.       Projekt realizowany jest w ramach w ramach naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
3.       Beneficjentem Projektu jest Gmina Kamienna Góra..
4.       Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.       Celem Projektu jest „Zwiększenie szans edukacyjnych 430 dzieci (230 dziewczynek,200 chłopców) w wieku 3-6 lat, poprzez dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb 15 dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolach Publicznych Nr 1, 2 i 3 w Kamiennej Górze, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz poprzez nabycie dodatkowych kompetencji przez 34 nauczycielki w okresie od X.2020 roku do XII.2021 r ”.
6.       Zajęcia dodatkowe dla dzieci będą realizowane między 01.10.2020 r.,  a 30.09.2021 r. natomiast  projekt zakończy się w 31.XII.2021 roku
 
§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
1.       Uczestnikami projektu są dzieci z Publicznych Przedszkoli nr 1, 2, 3 w Kamiennej Górze, które złożą;
1)       formularz rekrutacyjny;
2)       deklarację uczestnictwa w projekcie;
3)       oświadczenia wymagane w projekcie.
2.       Udział dziecka w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny na formularzu rekrutacyjnym (załącznik nr 1), do obowiązkowych dokumentów rekrutacyjnych  należy także deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr2), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3) oraz zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
3.       Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:
1)       jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad, zapewniając tym równy dostępdo informacji,
2)       zasad rekrutacjieliminujących wszelkie formy dyskryminacji,
3)       zasady równości szans.
 
 
 
§ 3. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
 
1.       Przedszkola Publiczne (PP) zrealizują dodatkowe działania wspierające wszystkie dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcące ich kompetencje społeczno – emocjonalne.
2.       Program zajęć projektowych wykracza poza podstawę programową.
3.       Przedterminowe zakończenie udziału w projekcie przez dziecko może nastąpić
w sytuacji:
1)       złożenia przez rodzica dziecka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie, przy czym rezygnacja musi być poparta ważnymi przyczynami (choroba, zmiana miejsca zamieszkania i przedszkola),
2)       na wniosek koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa
w projekcie.
4. W ramach projektu prowadzone będą następujące zadania:
 
1)       Zadanie 1. Dostosowanie miejsc w OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (DzN)
15 miejsc (po 5 w każdym przedszkolu) zostanie dostosowanych do potrzeb DzN, doposażonych w pomoce  specjalistyczne , wykorzystujące TIK
2)       Zadanie 2. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
Zajęcia indywidualne, dopasowane do rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz wskazań orzeczenia o kształceniu specjalnym, tj.: terapia pedagogiczna, rewalidacja, terapia sensoryczna, wczesne wspomaganie.
3)       Zadanie.3 Zajęcia dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęcia grupowe, tj.: terapia logopedyczna, logorytmika, zajęcia korekcyjno- ogólnorozwojowe, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
4)       Zadanie.zajęciajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy dla PP nr 1, 2, 3
a) Zajęcia z języka angielskiego wybiegające ponad podstawę programową, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych, m.in. wierszyków, piosenek, dramy.
b) Zajęcia rozwijające z Informatyki . Dla dzieci 3-4 letnich dynamiczne, ruchome przejażdżki, zabawne gry przy użyciu klocków i mat do kodowania; Dla dzieci 5-7 letnich wykonywanie projektów, eksperymentów z wykorzystaniem specjalistycznych kloców, stacji dokujących, robotów, mat do kodowania.
c) Zajęcia z edukacji ekologicznej z elementami matematyki - segregowanie i gromadzenie naturalnych zbiorów, porządkowanie oraz badane środowiska naturalnego w kontekście programu Czyste środowisko, propagowanie ekologicznego stylu życia.
d) Zajęcia twórcze (teatr, śpiew, malowanie),
e) Warsztaty artystyczne (ceramiczne, rzeźbiarskie) .
 
 
§ 4. ZASADY REKRUTACJI
 
1.      Rekrutacja dzieci prowadzona będzie od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 roku na terenie OWP przez dyrekcje i nauczycieli przedszkoli.
2.      Do projektu zrekrutowanych zostanie 430 dzieci (230 K,200 M) w wieku 3-6 lat z PP1, PP2, PP3, w tym 15 DzN.
3.      Do poszczególnych zajęć specjalistycznych zostaną zrekrutowane dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.
4.      Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają na terenie przedszkoli.
5.      Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkoli.
6.      Weryfikacji dokumentów w każdej placówce dokonają Komisje Rekrutacyjne złożone  z dyrektora przedszkola i koordynatora. Z działań komisji zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 5).
7.      Kryteria dostępu dzieci do poszczególnych zajęć w ramach projektu:
1)       status uczestnika (dziecko uczęszczające do poszczególnego OWP);
2)       posiadanie orzeczeń o kształceniu specjalnym i niepełnosprawności;
3)       podanie danych osobowych i adresowych;
4)       złożenie stosownych oświadczeń;
5)       dotrzymanie terminu;
6)       złożenie wymaganych podpisów;
7)       zamieszkiwanie na terenie gminy.
8.      Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełnią powyższe wymagania. Na ich podstawie powstaną listy uczestników projektu (załącznik nr 6).
W przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci, do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które posiadają status rodziny dysfunkcyjnej (nadzór kuratora); rodziny wielodzietnej - 3 i więcej dzieci; rodziny objętej pomocą społeczną; zagrożonej bezrobociem; samotnym wychowywaniem dziecka;
 
§ 5.  PRAWA UCZESTNIKÓW PROJKETU
 
             Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
1)       bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych;
2)       nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z założeniami projektu;
3)       poprzez rodziców / prawnych opiekunów zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie.
 
§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
1.       Każdy rodzic/prawny opiekun uczestników i uczestniczek projektu zobowiązuje się do:
1)       systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;
2)       bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności;
3)       zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
4)       dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w deklaracji uczestnictwa w projekcie;
5)       wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu.
2.       Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji stąd ich opiekunowie są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
 
§ 7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.
2.      Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
3.      Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora projektu.
4.      Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
 
Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY
Załącznik nr 2 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 4- ZGODA NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII
DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik nr 5 - PROTOKÓŁ REKRUTACJI
Załącznik nr 3 - LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załącznik nr 1 do Regulaminu
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DZIECKA W PROJEKCIE
 
w .............................................................................................................................
(nazwa przedszkola)
 
 
1
Imię i nazwisko
 
2
Nr PESEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Płeć
q kobieta q mężczyzna
4
Wiek w chwili przystąpienia do projektu (ukończony rok życia)
 
5
Wykształcenie
q Niższe niż podstawowe  
6
 
 
Dane kontaktowe
(wszystkie dane obowiązkowe)
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
8
Jestem osobą z niepełnosprawnością
 
q TAK    q NIE
q ODMOWA PODANIA INFORMACJI
9
Uczestnik projektu jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
q TAK   
q NIE   
q ODMOWA PODANIA INFORMACJI
10
Uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
q TAK    q NIE
11
Uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (niż wymienione powyżej w pkt. 8-18)
q TAK    q NIE
q ODMOWA PODANIA INFORMACJI
 
Oświadczam, że:
a)       zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu rekrutacji dzieci do projektu, które akceptuję i w przypadku zakwalifikowania do projektu deklaruję ich przestrzeganie,
b)       przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do projektu,
c)       jestem uprawniona/y do uczestnictwa w projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu,
d)       zostałam/łem poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojej córki/ mojego syna (niepotrzebne skreślić) na potrzeby projektu.
 
Informuję, że w związku ze stanem zdrowia/ posiadaniem orzeczenia o kształceniu specjalnym,/posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności itp. mojej córce / mojemu synowi (niepotrzebne skreślić) należy zapewnić następujące szczególne potrzeby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
 
 
 
 
 
 
 
………………...................                                                   ……………………………………
   miejscowość, data                                                            podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
 
 
 
 
 
 
 
Data wpływu i nr formularza                   
Podpis osoby przyjmującej
 
…………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
 
 
1. Ja, niżej podpisany/a ……...……………………..……………………………..., zamieszkały/a                                                                                               (imię i nazwisko)
 
…………………………………………………….......................................................................
 
……………………………………………………......................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………… w projekcie „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem projektu” i moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej uprawiające do udziału w projekcie.
 
3. Zobowiązuję się:
1)  przestrzegać punktualności, systematyczności i aktywności w zajęciach;
3) stosować się do próśb i wskazówek koordynatora projektu oraz osoby realizującej zajęcia;
4) dbać o powierzony w ramach projektu sprzęt i materiały;
5) w przypadku choroby usprawiedliwić nieobecność.
4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
 
 
 
 
 
………………...................                                                   ……………………………………
   miejscowość, data                                                            podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu
 
Oświadczenie uczestnika projektu
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” przyjmuję do wiadomości, iż:
1)       Administratorem moich danych jest:
§  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
§ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2)       Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
§ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
§ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
3)       Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4)       Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5)        W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
§ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
§ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
§ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
§ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 
6)       Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner[1] oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
7)       Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
8)       Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
9)       Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
10)   Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11)   Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12)   Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 
 
 
 
 
 
………………...................                                                   ……………………………………
   miejscowość, data                                                            podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 do Regulaminu
 
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie ujętym w Formularzu zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie (załącznik nr 1) wyłącznieprzez:
§ Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
oraz
§ ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa
w celach realizacji projektu pn. „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
                Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. 
 
 
 
………………...................                                                   ……………………………………
   miejscowość, data                                                            podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu
 
 
PROTOKÓŁ
Z REKRUACJI DZIECI DO PROJEKTU
 
 
1. W dniu ……….......................................................
 
2. W …………………………………………………
                                                            (nazwa przedszkola)
 
3. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 
…...........................................................................................
 
…...........................................................................................
 
…...........................................................................................
 
przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami udziału dzieci w projekcie ich rekrutację.
 
4. Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do wymienionych w Regulaminie zajęć realizowanych w ramach projektu zakwalifikowano ……….  dzieci.
 
5. Uwagi:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
Podpisy Członków komisji:
 
……………………………………………………
 
……………………………………………………
 
……………………………………………………
 
 
 
 
Załącznik nr 6 do Regulaminu
 
LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
 
Realizowanych w …………………………………………………………………………….
 
Nazwa zadania ………………………………………………………………………………..
 
Lp.
Nr formularza
Lp.
Nr formularza
1.
 
20.
 
 
2.
 
21.
 
 
3.
 
22.
 
 
4.
 
23.
 
 
5.
 
24.
 
 
6.
 
25.
 
 
7.
 
26.
 
 
8.
 
27.
 
 
9
 
28.
 
 
10.
 
29.
 
 
11.
 
30.
 
 
12.
 
31.
 
 
13.
 
32.
 
 
14.
 
33.
 
 
15.
 
34.
 
 
16.
 
35.
 
 
17.
 
36.
 
 
18.
 
37.
 
 
19.
 
38.
 
 
 
Podpisy Członków komisji:
 
……………………………………………………
 
…………………………………………………
 
…………………………………………………


[1] Jeśli dotyczy.                                         

 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online