This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze

 

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz.1737).
 • Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenie rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenie spełniania tych kryteriów.
 • Uchwała Nr VI/28/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów praz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 
 • Uchwała Nr XXXVI/209/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 • Statut Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze.
 
I. Tok postępowania rekrutacyjnego
                                                   
Tok postępowania rekrutacyjnego w danym roku określa corocznie wydawane Zarządzenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na właściwy rok szkolny.
 
II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
1.   Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola,
2.   Nabór do przedszkola odbywa się elektronicznie poprzez stronę http://kamiennagora.przedszkola.vnabor.pl/
3.   Do Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
4.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6.   Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
7.   Liczba oddziałów określona w projekcie organizacyjnym przedszkola jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
8.   Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze odbywa się raz w roku.
 
III. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:
 
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Miejskiej Kamienna Góra.
2. Kryteria podstawowe (ustawowe)
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
 • Dzieci niepełnosprawne,
 • Dzieci, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne,
 • Dzieci, którego oboje rodziców jest niepełnosprawne,
 • Dzieci, które posiadają niepełnosprawne rodzeństwo,
 • Dzieci samotne wychowywanie w rodzinie,
 • Dzieci objęte pieczą zastępczą.
3. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
 • dzieci, których oboje rodzice pracują,
 • dzieci jednego samotnego pracującego rodzica,
 • dzieci, których jedno z rodziców pracuje,
 • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola,
 • dzieci, które uczęszczały do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze
 • co najmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy za poprzedni rok z tytułu aktualnego mioejsca amioeszkania na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 
4.     Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kamienna Góra przyjmowane są w miarę wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.
 
IV. Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej
 
1. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Wicedyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze- przewodniczący komisji,
 •  Dwoje Przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie.
2.   W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.
 
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w danym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez Burmistrza w zarządzeniu w  sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata przedszkola lub po zalogowaniu w panelu rekrutacji na stronie http://kamiennagora.przedszkola.vnabor.pl/,
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu rodzic może otrzymać także po zalogowaniu w panelu rodzica na stronie http://kamiennagora.przedszkola.vnabor.pl/
 • Listy, kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie o przedszkola i w panelu rodzica na stronie www. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata zwraca się do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 
V. Postępowanie uzupełniające
 
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Zasady postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie  Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.
 
VI. Zadania dyrektora przedszkola
 
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:
a. Informacja dyrektora  w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów,
b. Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
c. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym
d. Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu dzieci zgłoszonych z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
·     nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
·     adresy zamieszkania dzieci,
·     informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 
VI. Przepisy końcowe
 
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.
2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II. Zapisy poza ustalonym terminem rekrutacji odbywać się będą w formie papierowej.
4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 15 lutego 2021r.
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online