This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Akty prawne

Realizacja celów i zadań nałożonych na przedszkole wynika z następujących przepisów:
 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.);
 • Ustawa z dnia 26.01.1982r. -„Karta Nauczyciela" (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
 • Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. ) J. T. Dz. U. z 1998r. Nr 12, poz. 94 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. z 1996r. Nr 24, poz. 110 z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 2001r w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009, Nr 89, poz. 730);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)
 • Konwencja o Prawach Dziecka — uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz, U. Nr 120, poz. 526 z 1991r.) ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)
 • Uchwała Nr XXIV1Af 152/04 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2004r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dolnośląskiego PN.IL0911-6/20/04 z dnia 5 października 2004r. regulujące wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkola i żłobek prowadzone przez Gminę Miejską Kamienna Góra;
 • Uchwała nr XIII/$3/91 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 lipca 1991r.w sprawie przyjęcia obiektu na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia $ marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 199 i Nr 43, poz. 253);
 • Akty wykonawcze do w/w ustaw;

Niniejsze przepisy określają podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola, a także zasady współdziałania miedzy nimi.
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online