This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Innowacja pedagogiczna

 OPIS ZASAD INNOWACJI

Autorki innowacji: Dorota Zielińska Jarosz, Maria Dybka

I.       RODZAJ INNOWACJI:
„Moje zdrowie, moje życie – dbam o formę należycie” jest innowacją organizacyjno-metodyczną, poszerzającą wybrane treści programowe zawarte w podstawie programowej w zakresie systematycznego uzupełniania za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Treści wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu…
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
Poszerzeniem podstawy programowej będą 3 płaszczyzny działań:
 
1.   Sport:
 • Organizację i udział w wydarzeniach sportowych poza placówką;
 • Zajęcia nauki pływania na basenie;
 • Wprowadzenie technik ruchu z wykorzystaniem programów multimedialnych;
 • Międzygrupowa rywalizacja w zakresie sprawności fizycznej.
 
2.   Zdrowe jedzenie:
 • Realizacja programu kulinarnego dla dzieci;
 • Organizacja dnia (1 raz w miesiącu) samodzielnych zdrowych kompozycji kulinarnych;
 • Centralizacja działań kulinarnych w porozumieniu z kuchnią przedszkola;
 
3.   Relaks:
 •  Zajęcia relaksacyjno - edukacyjne z wykorzystaniem potencjału komnaty solnej;
 • śpiew pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ruchowe o nieznacznym ruchu,
 • opowieści ruchowe, tworzenie obrazów, słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • zabawy artykulacyjne, ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe.
 
Miejsce realizacji innowacji:
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kamiennej Górze
Termin realizacji:
Innowacja będzie realizowana od września 2018 do czerwca 2019. Ponadto zakłada się powtarzalność programu w kolejnych latach z uwzględnieniem aktualizacji konkretnych działań (sportowych i kulinarnych).
 
Koszt innowacji:
Środki własne placówki, wykorzystanie wcześniej zdobytych zasobów przedszkola i środowiska lokalnego. Dopuszcza się zakup drobnych sprzętów AGD w ramach posiadanych środków budżetowych.
 
II. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI W PRZEDSZKOLU
 
Inspiracją do tworzenia innowacji było osiągnięcie  zaplecza umożliwiającego wyjście poza ramy codziennej pracy i realizacji podstawy programowej.
Zdrowie jest fundamentem właściwego funkcjonowania człowieka, a                w szczególności rozwoju dziecka. Zaspokojenie potrzeby ruchu, zdrowego żywienia i właściwego odpoczynku warunkuje harmonijny rozwój, sprzyja nabywaniu prawidłowych nawyków zarówno ruchowych, żywieniowych jak też zdrowego wypoczynku. Połączenie tych płaszczyzn gwarantuje zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, wyposaża je w dobrą energię a także przynosi mu radość i satysfakcję. Zdrowy tryb życia jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer emocjonalnych i psychicznych.
Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie tejże innowacji jest baza przedszkola tj. wybudowanie komnaty solnej w przedszkolu na użytek przedszkolaków, dość dobre wyposażenie kuchni przedszkola i sprzętów kuchennych dla dzieci - typu deski, wałki, stolnice, ubiory kucharskie, jak też sąsiadujący z budynkiem przedszkola basen miejski. Taka baza nie może pozostać nie zauważona     w działalności przedszkola. Jest doskonałym pretekstem do rozwijania zainteresowań dzieci własnym zdrowiem przy okazji realizowania ulubionych działań.
Jest to także doskonała okazja do zainteresowania rodziców życiem przedszkola, aby poczuli się partnerami. Rodzice wbrew pozorom mają także wyznaczone zadania dzięki czemu innowacja będzie tworzyć całość a co najważniejsze przyniesie wymierne korzyści dla dzieci.
 
Termin realizacji innowacji:
Innowacja będzie obejmowała 5 grup przedszkolnych w okresie od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.
 
III. ZAKRES TEMATYCZNY INNOWACJI
I. Sport i tężyzna fizyczna
1.Międzygrupowa rywalizacja w zadaniach sprawnościowych;
2. Udział w olimpiadach miejskich;
3. Udział w charakterze kibica w olimpiadach zewnętrznych;
4. Zajęcia sportowe z trenerem;
5. Rajdy rodzinne;
6. Nauka pływania na basenie;
7. Zabawy sprawnościowe z użyciem programów multimedialnych – sportowych i tanecznych;
8. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 
 II Zdrowo jem – zdrowo żyję:
Zagadnienie skupiać się będzie głównie na działaniach kulinarnych dzieci:
1.   Zajęcia kulinarne:
 •  Sałatki;
 •  Soki i kompoty;
 •  Desery;
 •  Słodkie fit wypieki;
 •  Kulinarne fantazje;
 •  Pieczywo;
 •  Pasty, smarowidła;
 •  Ciasta bez pieczenia;
 •  Kulinarny misz-masz;
 •  Sorbety (lody) owocowe.
2.   Komponowanie śniadań z wybranych zdrowych składników;
3.   Zaproszenie rodziców do udziału w działaniach kulinarnych;
4.   Pieczenie ciast i ciasteczek na kiermasze świąteczne z uwzględnieniem zdrowych składników typu mąka razowa, mąka orkiszowa, ksylitol, jogurt naturalny, świeże owoce itp.;
5.   Doposażenie kuchni przedszkola w drobny sprzęt AGD.
 
III. Relaks w komnacie solnej:
1.     Zabawy i ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne;
2.  Relaks z wykorzystaniem płyt z dźwiękami przyrody (ptaki, szum drzew, szum strumyka, odgłosy lasu itp.) oraz z wykorzystaniem muzyki klasycznej;
3.     Obcowanie z literaturą dziecięcą – audiobooki lub czytanie nauczycielki;
4.     Stymulacja polisensoryczna.;
5.     Bajkowy świat – zajęcia dydaktyczne w formie opowieści ruchowej;
6.     Zabawy ze śpiewem, prezentacje recytatorskie;
7.     Swobodny relaks - spędzanie czasu wg propozycji dzieci.
 
IV. CELE INNOWACJI
Cele ogólne:
 •  wprowadzenie dzieci w świat wartości zdrowotnych;
 •  rozwijanie zainteresowań aktywnością fizyczną połączoną ze zdrowym żywieniem i   właściwym odpoczynkiem;
 •  rozbudzanie wrażliwości na relacje z innym człowiekiem w sytuacji zarówno życia codziennego jak i rywalizacji;
 •  kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej w nowych, trudnych sytuacjach;
 •  kształtowanie postawy świadomego konsumenta;
 •  wydobywanie i ukierunkowanie zachowań w kontaktach interpersonalnych;
 •  zaspokojenie podstawowych potrzeb: ruchu, jedzenia i odpoczynku;
 •  wyrabianie postawy aktywnego członka społeczności rówieśniczej i lokalnej;
 
Cele szczegółowe:
 •  rozwój kontaktów interpersonalnych;
 •  doskonalenie procesów poznawczych;
 •  rozwijanie zdolności planowania i realizacji planów a także twórczej wyobraźni i fantazji;
 •  doskonalenie sprawności fizycznej;
 •  kształcenie umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji;
 •  zapoznanie z różnymi technikami relaksacyjnymi;
 •  zapoznanie z różnorodnością metod tworzenia zdrowego, atrakcyjnego posiłku;
 •  rozwijanie u dzieci zamiłowania sportowego;
 •  odkrywanie przez dzieci własnych możliwości w rywalizacji, tworzeniu, zabawie i relaksie;
 •  wyrabianie, odwagi, sprytu, śmiałości, pewności siebie i wytrwałości poprzez realizację postawionych celów;
 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z trudnościami wynikającymi z nowych wyzwań;
 • rozwijanie uzdolnień indywidualnych sportowych i kulinarnych;
 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.
FORMY PRACY
 •  indywidualna – zróżnicowana;
 •  grupowa – jednolita, zróżnicowana;
 •  zbiorowa;
METODY PRACY
  Metody słowne:
 •  pogadanka;
 •  swobodne rozmowy i wypowiedzi dzieci;
 •  rozmowa kierowana,
 •  opis;
 •  opowiadanie treści bajek, baśni, wierszy;
 •  słuchanie czytanych utworów literackich;
 •  objaśnienia nauczycielki;
 •  instrukcje;
Metody aktywizujące:
 •  stymulacje;
 •  pedagogika zabawy,
 •  zabawy twórcze (słowne, ruchowe, muzyczne),
 •  elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 •  opowieść ruchowa,
 •  metoda gimnastyki ekspresyjnej;
 •  metoda Karola Orffa;
 •  metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
 •  metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batii Strauss;
V.     SPOSOBY REALIZACJI INNOWACJI
 
Punktem wyjścia do innowacji będą cykliczne zajęcia relaksacyjne w komnacie solnej. Komnata solna daje wachlarz możliwości niestandardowych zajęć w każdej sferze tj. poznawczej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Mając na uwadze, że jest do dyspozycji przedszkolaków każdego dnia, naszą innowację można rozpocząć właśnie poprzez działania w/w obiekcie. Zajęcia odbywać się będą w każdej grupie wiekowej tj. 3-6 latków z częstotliwością jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu (zależnie od harmonogramu) i obejmować będą działania z zakresu mowy i myślenia, aktywności fizycznej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej.
Drugim składnikiem innowacji będzie włączenie aktywności ruchowej począwszy od bliskiego otoczenia, poszerzając tę aktywność w stronę środowiska lokalnego. W zależności od poziomu trudności angażowane będą odpowiednie grupy wiekowe. Działania o niskim stopniu trudności takie jak zabawy sprawnościowe, udział w olimpiadach w charakterze kibica, wewnętrzne zawody sportowe, itp. realizowane będą przez wszystkie grupy wiekowe tj. dzieci 3-6 letnie. Działania o wyższym stopniu trudności takie jak nauka pływania na basenie, stosowanie technik sprawnościowych z użyciem sprzętów multimedialnych, zajęcia sportowe z trenerem itp. odbywać się będą z dziećmi 5-6 letnimi.
Uzupełnieniem innowacji będzie realizacja programu kulinarnego przeznczonego dla wszystkich grup wiekowych. Zajęcia kulinarne odbywać się będą we wszystkich grupach wiekowych w zależności od stopnia trudności. Do działań kulinarnych dzieci zaproszą swoje rodziny. Z wykonanych przez dzieci wypieków zorganizowane zostaną kiermasze a osiągnięty dochód przeznaczony zostanie na organizację imprez i wycieczek przedszkolnych.
 
VI. SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁAŃ
Dziecko:
 • zna znaczenie prowadzenia zdrowego stylu życia;
 • potrafi wyrazić w sposób kontrolowany, werbalny i niewerbalny różne emocje;
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola;
 • zna instytucje i obiekty sportowe znajdujące się w bliskim i dalszym otoczeniu;
 • uświadamia sobie wartości i korzyści wynikające z uprawiania sportu, odpoczynku i zdrowego żywienia;
 • potrafi pływać;
 • potrafi dbać o prawidłową sylwetkę;
 • zna bezpieczne zasady używania akcesoriów kuchennych;
 • rozumie polecenia dotyczące stawianych przed nim zadań;
 • potrafi właściwie korzystać z nowoczesnych dóbr materialnych;
 • dba o właściwą higienę przed przystąpieniem do sporządzania posiłku;
 • dba o właściwa higienę umysłu.
 
VII. EWALUACJA INNOWACJI
Na bieżąco sprawdzane będą efekty zaplanowanych działań i wprowadzonej innowacji. Zostaną przeprowadzone obserwacje dzieci w oparciu o przygotowany arkusz dotyczący sprawności ruchowej, ankieta ewaluacyjna dla rodziców, W ramach podsumowań przedszkole zorganizuje:
Kulinarne zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci;
Międzygrupowe zawody sportowe;
Kiermasze ciast i ciasteczek własnego wypieku.
Udział dzieci w olimpiadach miejskich.
 
 

 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online