This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

1.Informacje o projekcie

  

Tytuł projektu: Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach.
Nr konkursu: RPDS.10.01.01-IZ.00-02-362/19
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej; Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW
 
Całkowita wartość projektu: 1 012 636,87 zł
Kwota dofinansowania: 859 759,37 zł
Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2021-12-31
    Cel projektu to „Zwiększenie szans edukacyjnych 430 dzieci (230 K,200 M) w wieku 3-6 lat, poprzez dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (15) w Przedszkolach Publicznych Nr 1, 2 i 3 w Kamiennej Górze, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez 34 n-lki w okresie od X 2020 roku do XII 2021 r.” Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy w zakresie dostosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, braku możliwości zapewnienia dzieciom dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, pojawiające się trudności w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, zapewnienia wysokiej jakości procesu edukacyjnego oraz rozwój kompetencji nauczycielek. Grupę docelową projektu stanowią dzieci z w/w przedszkoli oraz ich kadra pedagogiczna.
    Zakres zadaniowy projektu obejmuje:
1. Dostosowanie 15 istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolach Publicznych nr 1, 2 i 3.
2. Objęcie wsparciem w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych 430 dzieci uczęszczających do przedszkoli, w tym objęcie wsparciem w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej 320 dzieci z deficytami rozwojowymi, objęcie zajęciami indywidualnymi 8 dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Zakup środków i pomocy dydaktycznych.
4. Organizację doskonalenia zawodowego nauczycielek przedszkoli.
    W wyniku jego realizacji znaczącej poprawie ulegnie jakość świadczonych usług wychowania przedszkolnego oraz w rezultacie zostanie dostosowanych 15 istniejących
miejsc w PP1, 2 i 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 430 dzieci zostanie objętych wsparciem, w tym wsparciem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnym, przedszkola zostaną doposażone w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz 34 nauczycielki podniosą swoje kompetencje zawodowe.
 
Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online