This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

2016-2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH

Opracowały: Elżbieta Zięba, Grażyna Kożuch

 

  TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA: STYCZEŃ – MAJ 2017 

 

 
 
SPIS TREŚCI: 
Wstęp
 
I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cele.
2. Zakres diagnozowania.
3. Pytania kluczowe.
4. Kryteria.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji.
2. Terminy przeprowadzania działań związanych z ewaluacją.
 
III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
2. Podsumowanie wyników ankiety.
3. Prezentacja wyników wywiadu z  dyrektorem.
4. Zbiorcza analiza dokumentów przedszkolnych
5. Analiza informacji uzyskanych w trakcie obserwacji współdziałania nauczycieli w ciągu roku szkolnego. 
 
IV. REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron oraz rekomendacje.
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. Opracowanie wyników dokonał powołany w tym celu zespół w osobach Elżbieta Zięba i Grażyna Kożuch. Ewaluacja dotyczyła wymagania nr 7 w odniesieniu do przedszkola- Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
Od października 2009 r. (z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.) obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania wymagań (dokładne opisy wymagań znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Przedszkole lub placówka oświatowa może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
• Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: z ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem oraz z analizy dokumentacji.
Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Elżbieta Zięba i Grażyna Kożuch.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola.

 Informacje o przedszkolu
Nazwa placówki Publiczne Przedszkole nr 3
Imię i nazwisko dyrektora - mgr Dorota Zielińska-Jarosz
z-ca dyrektora - mgr Maria Dybka
ADRES
58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 20
Tel. 75 744-25-94
Gmina Kamienna Góra Powiat Kamienna Góra 
Województwo dolnośląskie e-mail przedszkole3@poczta.fm
CHARAKTERYSTYKA PPZEDSZKOLA
Liczba oddziałów - 5 
Liczba dzieci - 121
Liczba nauczycieli 10
• dyplomowanych - 5 
• mianowanych - 4 
• kontraktowych – 1
 
I. CELE Z ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cele:
 
Celem przeprowadzonej ewaluacji było pozyskanie informacji na temat współdziałania nauczycieli w tworzeniu i analizowaniu procesów edukacyjnych, poprzez szereg działań prowadzonych w przedszkolu.
1. uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań
2. eliminowanie czynników niesprzyjających efektywnej pracy.                                                     3. Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie jakości pracy przedszkola.
 
2. Zakres diagnozowania:
Obszar: Procesy zachodzące w  placówce.
Wymaganie - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
 
3. Pytania kluczowe:
1.   W jakim stopniu  nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych?
2. W jakim stopniu  nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu   i  realizacji procesów edukacyjnych?
3.   Czy nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu bieżących problemów?
4.   Czy nauczyciele dzielą się ze sobą wiedzą i doświadczeniem?
5.   Czy nauczyciele wspólnie organizują wycieczki i imprezy przedszkolne?
 
4. Kryteria:
1. współpraca nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych, wspólne ustalenia dotyczące ich planowania i realizacji.
2. uczenie się od siebie – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy.
3. postrzeganie uczenia się i nauczania jako procesów interdyscyplinarnych.
4. współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla dzieci, zarówno w perspektywie uczenia się współpracy, jak i uczenia się przez całe życie.
5. uczenie się jako proces, który następuje podczas wymiany doświadczeń w grupie.
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 
1. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:
a) Analiza dokumentów:
- dzienniki
- sprawozdania z rad pedagogicznych,
 - sprawozdania z obserwacji wstępnych i półrocznych,
- kronika przedszkolna,  
b) Ankieta wśród nauczycieli.
c) wywiad z dyrektorem.
d) Obserwacja współdziałania nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
 
2. Terminy przeprowadzenia działań związanych z ewaluacją:
Ø październik – przygotowanie harmonogramu ewaluacji,
Ø styczeń – analiza dokumentów przedszkolnych,
Ø marzec –ankiety dla nauczycieli,
Ø marzec – wywiad z dyrektorem,
Ø od października do maja– obserwacja współdziałania nauczycieli,
   maj– raport ewaluacyjny
 
III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 
 
1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 
 

1.     W jakiej formie tworzy Pani obserwacje i diagnozy dzieci  (można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź)

 

 
a)    opisowe    87,5%
b)    testowe    37,5%
c)    inne            0%
5 nauczycielek tworzy obserwacje opisowo, 2 opisowo i testowo, 1 nauczycielka testowo
 

2.     W jaki sposób dokonujecie Państwo podsumowań diagnoz i obserwacji dzieci?

(można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź)
- podział na grupy, zespoły dzieci z trudnościami oraz dzieci uzdolnionych, praca wyrównawcza. 25%
- arkusz obserwacji, sprawozdania z obserwacji, tworzenie grup do pracy wyrównawczej  75%
Wszystkie nauczycielki tworzą grupy do pracy wyrównawczej a ponadto 2 nauczycielki grup najmłodszych prowadzą systematyczne, comiesięczne obserwacje.

3. Jakie działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze planuje Rada Pedagogiczna w przedszkolu?   można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź

 

- działania ujęte w rocznym planie pracy, kalendarzu imprez przedszkolnych, program profilaktyczny, program autorski, zajęcia dodatkowe  62,5%
- udział w różnych konkursach, spotkania z ludźmi rożnych zawodów  25%
 - brak odpowiedzi  25%
 
5 nauczycielek zaznaczyło działania ujęte w rocznym planie, 1 nauczycielka zaznaczyła działania ujęte w planie rocznym, spotkania z ciekawymi ludźmi i konkursy, 1 zaznaczyła wariant drugi, 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

4. Czy podejmuje Pani wspólne działania z innymi nauczycielami ?

 

         a) często 62,5%
         b) czasami 25%
         c) rzadko 0
         d) brak odpowiedzi  12,5%
 
5 nauczycielek podejmuje współpracę często, 2 nauczycielki czasami, 1 nie udzieliła odpowiedzi.

5. Czy nauczyciele współpracują z Panią podczas organizowania imprez przedszkolnych?

 

         a) tak     100%
         b) czasami
         c) raczej nie
wszystkie nauczycielki współpracują ze sobą podczas organizowania imprez

6. W jaki sposób wyrażają chęć pomocy? (można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź)

 

        a) sami zgłaszają chęć pomocy 87,5%
        b) działają na moją prośbę 100%
        c) nie pomagają
        d) inne rozwiązania
Wszystkie nauczycielki poproszone o pomoc wyrażają chęć pomocy, 7 nauczycielek wychodzi z inicjatywą pomocy.

7.Czy nauczyciele chętnie dzielą się z Panią swoją wiedzą i doświadczeniem?

 

       a) tak 87,5%
       b) czasami 12,5%
       c) raczej nie
7 nauczycielek chętnie dzieli się doświadczeniem, 1 - czasami
 
8. Czy nauczyciele zapraszają Panią do organizowania wspólnych zajęć?
       a) tak 37,5%
       b) czasami 62, 5 %
       c) raczej nie 0
3 nauczycielki zapraszają do organizowania wspólnych działań, 5 nauczycielek - czasami.
 
9. Jaki sposób według Pani jest najlepszą formą wymiany oraz zdobywania wiedzy i doświadczeń w placówce? ( można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź).
 
     a) szkolenia WDN 75%
     b) wspólne zajęcia 62,5%
     c) rozmowy z innymi nauczycielami 62,5%
     d) wspólne działania na rzecz placówki 75%
     c) inne sposoby
6 nauczycielek preferuje szkolenia WDN, 5 osób wspólne zajęcia, 5 osób jest za wymianą doświadczeń poprzez rozmowę, 5 nauczyciele uważa, że dobrym źródłem wymiany doświadczeń jest praca na rzecz placówki
 
10. Czy nauczyciele chętnie wymieniają się z Panią pomocami dydaktycznymi, materiałami edukacyjnymi?
    a) tak 62,5%
    b) czasami 37,5%
    c) raczej nie
5 osób chętnie wymienia się pomocami, 3- czasami.
 
11. Czy Dyrektor chętnie włącza się do podejmowanych przez nauczycieli działań?
      a) tak w jaki sposób? 100%
       1. pomaga w organizacji wycieczek , zakupuje niezbędne pomoce
       b) czasami 87,5%
       c) raczej nie
według 8 ankietowanych Dyrektor pomaga w organizacji wycieczek i zakupuje pomoce, 7 nauczycielek uważa, że Dyrektor organizuje wycieczki i czasami włącza się do działań nauczycieli.
12. Czy zasięga Pani rad od swoich koleżanek z  pracy w rozwiązywaniu problemów, na jakie napotyka Pani w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej?
      a) tak    75%
      b) czasami 25%
      c) raczej nie
6 nauczycielek odpowiedziało tak, 2 osoby odpowiedziały - czasami.
 
13. Czy według Pani zespoły do pomocy psychologiczno – pedagogicznej działają prawidłowo?
     a) tak 75%
     b) nie
     c) nie wiem 25%
6 nauczycielek odpowiedziało tak, 2- czasami
 
14. Czy według Pani między nauczycielami często dochodzi do sytuacji konfliktowych i nieporozumień?
        a) często
        b) czasami 37,5%
        c) rzadko 62, 5%
 
3 nauczycielki odpowiedziały – czasami, natomiast 5 – rzadko
 
15. W jaki sposób rozwiązuje Pani konflikty z innymi nauczycielami?
      a) przez otwartą i szczerą rozmowę 100%
      b) za pośrednictwem osób trzecich
      c) zostawiam sprawę nie rozwiązaną ( sama ucichnie) 12,5%
      d) inny sposób.
Wszyscy uważają że poprzez rozmowę, natomiast 1 osoba uważa że poprzez rozmowę lub pozostawienie sprawy do samoistnego wyciszenia

2. Podsumowanie wyników ankiety.

 

Z ankiety wynika że nauczycielki współpracują ze sobą, chętnie dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem, wymieniają się pomocami dydaktycznymi. Ogólnie są zadowolone ze współpracy. Zaistniałe konflikty starają się rozwiązywać na bieżąco.         

    3. Prezentacja wyników wywiadu z dyrektora.

Wywiad z dyrektorem – prezentacja uzyskanych odpowiedzi.

 

Celem wywiadu było zebranie opinii dyrektora przedszkola na temat współpracy między nauczycielami i jej wpływu na funkcjonowanie placówki.

1.     Czy uważa Pani, że nauczyciele wspólnie planują działania edukacyjne podejmowane w przedszkolu.?

 

Odpowiedź „Tak,  większe przedsięwzięcia są planowane wspólnie na Radach Pedagogicznych, lub podczas spotkań nauczycieli. .”

2.     Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, na jakie napotykają w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej?

 

Odpowiedź: „Tak, często byłam świadkiem jak radzili sobie nawzajem jakie działania przedsięwziąć w określonych sytuacjach. Często problemy są poruszane na forum podczas Rad Pedagogicznych.”

3.     Czy według Pani zespoły do pomocy psychologiczno – pedagogicznej działają prawidłowo?

 

Odpowiedź: „Zespoły które już istnieją działają bez zarzutów. Uważam jednak, że powinno być ich więcej. W niektórych grupach są dzieci , którym bardzo przydałaby się pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Możliwe, że nie wszyscy nauczyciele orientują się jakie działania przedsięwziąć, dlatego musimy poruszyć tą sprawę na forum i na spotkaniach WDN przeprowadzić szkolenie na temat organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
jeśli nie to w jakich sytuacjach.?
Jak według pani można poprawić działanie zespołów?

4.     W jakim stopniu według Pani nauczyciele współpracują i angażują się w promowanie placówki?

 

Odpowiedź: „Nauczyciele w znacznym stopniu angażują się w promowanie placówki. Każdy na miarę swoich możliwości i umiejętności. Niektórzy mają własne propozycje, inni włączają się do działania, jeszcze inni podporządkowują się i wykonują powierzone im zadania.

5.     Czy dotychczasowa współpraca między nauczycielami usprawniała funkcjonowanie placówki?

 

Odpowiedź: „Tak, nauczyciele dzielą się konkursami,, które napływają do przedszkola. Wspólnie organizują większe imprezy, wspierają siebie nawzajem 
I pomagają mi w większych przedsięwzięciach. 

6.     Czy współpraca między nauczycielami spełnia Pani oczekiwania?

 

Odpowiedź; „w znacznym stopniu tak. Oczywiście każdy dąży do ideału i w momencie osiągnięcia jakiegoś pułapu podnosi poprzeczkę, ale ogólnie rzecz biorąc nie mam żadnych zastrzeżeń.

7.     Zdaniem Pani większość działań w przedszkolu podejmowana jest indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli czy zespołowo?

 

Odpowiedź: „Zazwyczaj nauczyciele mają indywidualne pomysły, a pozostali włączają się do działania w trakcie ich realizacji. Wszyscy działają od początku zespołowo wtedy, gdy zadanie jest narzucone odgórnie (np. ustalenie tematów wiodących w pracy przedszkola na kolejny rok.”

8.     Czy według Pani nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem?

 

Odpowiedź: „Tak.”

9.     Czy według Pani relacje między pracownikami przedszkola są zadowalające?

 

Odpowiedź: „Mieliśmy pewne zawirowania w stosunkach interpersonalnych, ale od pewnego czasu nastąpiła  znaczna poprawa. Trudno powiedzieć na jakim etapie jest obecnie ten proces, ale wszystko zmierza ku lepszemu. 

 


« 2 3 4 5 6 7 8 »Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online