This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

2017-2018

 DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

Autorzy  raportu:
ANNA PIOTRAK
GRAŻYNA SZYMIK
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. Opracowanie wyników dokonał powołany w tym celu zespół w osobach: Anna Piotrak, Grażyna Szymik.
 Ewaluacja dotyczyła wymagania nr 3 „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: z ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców oraz z analizy dokumentacji. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola.
INFORMACA O PRZEDSZKOLU
Nazwa placówki   Publiczne Przedszkole nr 3
Imię i nazwisko dyrektora mgr Dorota Zielińska-Jarosz
z-ca dyrektora mgr Maria Dybka
ADRES
58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 20
Tel.    75 744-25-94
Gmina :     Kamienna Góra    Powiat  :     Kamienna Góra            
Województwo:  dolnośląskie            E-mail   przedszkole3@poczta.fm
CHARAKTERYSTYKA PPZEDSZKOLA
Liczba oddziałów   - 5        
Liczba uczniów - 120
Liczba nauczycieli   10
·       dyplomowanych - 6
·       mianowanych -
·       kontraktowych – 1
·       stażysta -1
 
I.               CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.
1. Cele ewaluacji wewnętrznej :
    1. Uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań.
    2. Eliminowanie czynników niesprzyjających efektywnej pracy.
    3. Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie jakości pracy przedszkola.
2. Pytania kluczowe:
1.     W jaki sposób monitoruje się osiągnięcia każdego dziecka?
2.     W jaki sposób analizuje się i ocenia osiągnięcia dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych?
3.     W jaki sposób nauczyciele wdrażają do dalszej pracy wnioski z analizy osiągnięć dzieci?
4.     W jaki sposób wdrożone wnioski przyczyniły się do poprawy jakości wyników
kształcenia i co o tym świadczy?
3. Określenie kryteriów ewaluacji:
1.   Zgodność realizacji podstawy programowej z zalecanymi warunkami.
 2.Skuteczność kształtowania u dzieci umiejętności wynikających z nowej podstawy   
programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Metody monitorowania i analizowania dzieci.
 4. Skuteczność realizacji wprowadzonych programów wychowania przedszkolnego.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.
1.     Analiza dokumentów:
- Protokoły rady pedagogicznej, wydarzenia przedszkolne, dokumenty obserwacji
i diagnozy pedagogicznej do dnia 28. 02. 2018 r.
- Ankieta dla nauczycieli, wychowawców grup do marca 2018 r. Załącznik nr 1
- Ankieta dla rodziców do marca 2018 r. Załącznik nr 2
- Opracowanie raportu maj 2018r. 
III. PREZENTACJA DANYCH.
1.      Analiza dokumentów:
Analiza dzienników zajęć wychowania przedszkolnego
Po przeanalizowaniu dzienników można zauważyć, że zawierają:
- obecności dzieci,
- dane personalne każdego dziecka,
- treści zgodne z podstawą programową.
2.Analiza miesięcznych planów pracy:
Po   analizie miesięcznych planów pracy w roku szkolnym 2017/2018 można stwierdzić, żewe wszystkich zawarta jest podstawa programowa. Wszystkie plany są zatwierdzone przez dyrektora.
3 . Analiza protokołów z zebrań z rodzicami:
Celem tej analizy jest poznanie, jakie informacje zostały przekazane rodzicom wprzedszkolu w trakcie zebrań.
Rodzice zostali zapoznani z:
- regulaminami obowiązującymi w przedszkolu,
- planem pracy wychowawcy,
- programem wychowawczym i profilaktycznym przedszkola,
- planem promocji zdrowia,
- zmianami w statucie przedszkola,
- nową podstawą programową,
- formą kontaktu z wychowawcą, i sposobem przekazywania informacji rodzicom/prawnym opiekunom
4       . Analiza protokołów zebrań Rady Pedagogicznej
Analizując protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej można zauważyć, że:
- w protokołach znajdują się wnioski z posiedzeń rady oraz wyciągane są wnioski do dalszej pracy.
- Z analizy dokumentów dotyczących diagnozy przedszkolnej dzieci można wyciągnąć następujące wnioski:
− diagnozy przedszkolne wszystkich dzieci podzielone są na dwa etapy: diagnoza wstępna
 i końcowa,  arodzice dzieci podejmujących naukę otrzymują pisemną informację o gotowości szkolnej własnego dziecka),
 − podczas obserwacji zachowań dzieci brano pod uwagę następujące obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka,
− w grupie dzieci młodszych i starszych można stwierdzić, że: w rozwoju mowy większość dzieci wykazuje poprawne umiejętności –jednakże u kilkudziesięciu z nich występują wady wymowy (dzieci są objęte terapią logopedyczną),sześcioro dzieci zostało w zeszłym roku szkolnym odroczonych od obowiązku szkolnego, ale w tym roku wyrównały braki edukacyjne na tyle, aby bez problemu uzyskać pozytywną ocenę przygotowania przedszkolnego. Wszystkie dzieci są samodzielne pod względem czynności higienicznych oraz  samoobsługi; większość dzieci przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej; chętnie współpracują i potrafią pomagać sobie nawzajem, dzielą się zabawkami, potrafią sami inicjować zabawy; w czynnościach intelektualnych zdecydowana większość dzieci wskazują poprawne umiejętności, potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem; zdecydowana większość dzieci wykazuje gotowość do nauki czytania i pisania; dzieci we wszystkich grupach chętnie uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych, rytmiczno-tanecznych, ruchowo-językowych, zabawach relaksacyjnych w komnacie solnej, ćwiczeniach gimnastycznych na świeżym powietrzu jak i zajęć na basenie. Przedszkolaki - pod kierunkiem swoich wychowawców - biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach przedstawieniach artystycznych, drużynie strażackiej prezentując w ten sposób własne umiejętności i zdolności.
IV. PREZENTACJA DANYCH – KWESTOINARIUSZ DLA RODZICÓW.
Analizując pierwsze pytanie:
1.     Czy Państwo zostali zapoznani z nową podstawą wychowania przedszkolnego? Ankietowani rodzice w 60% odpowiedzieli twierdząco, a 13% zaprzeczyło temu twierdzeniu.
2.     Czy Państwo wiedzą, że w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest diagnoza umiejętności dzieci? Rodzice na to pytanie w 66,6% odpowiedzieli tak, a tylko 6.6% rodziców opowiedziało się że nie wie nic o diagnozie umiejętności dzieci.
 
3.     Na pytanie w jaki sposób dowiadują się Państwo o osiągnięciach swoich dzieci, mając do wyboru siedem odpowiedzi. Najwięcej rodziców bo 67,5% podało, że o osiągnięciach swoich dzieci dowiaduje się z rozmów indywidualnych z wychowawcami. 54% powiedziało, że dowiaduje się o osiągnięciach swoich dzieci z zebrań organizowanych w przedszkolu, 49% rodziców twierdzi, że wyznacznikiem osiągnięć jest galeria prac dzieci.45% uważa, że to odzwierciedlają uroczystości i spotkania okolicznościowe organizowane w przedszkolu, w tym 42,5% twierdzi że to dzięki stronie internetowej jest w stanie dostrzec osiągnięcia swojego dziecka. Najmniej bo 17,5% rodziców powiedziało, że to dzięki otrzymanej ocenie gotowości szkolnej wie o postępach swojego dziecka. Tak niski procent odpowiedzi może wynikać z faktu, że w naszym przedszkolu tylko dwie grupy w tym roku rozpoczną edukację szkolną. A tylko one otrzymują pisemną ocenę gotowości szkolnej.
4.     Na pytanie, czy Państwa zdaniem wiadomości i umiejętności dzieci wzrosły w ciągu roku 36,6% rodziców  opowiedziało się, że zauważyli wzrost wiedzy i umiejętności              u swoich dzieci, tyle samo rodziców odpowiedziało, że zauważyli znaczny postęp wiedzy i umiejętności. A jedynie 2,5% przyznało, że umiejętności i wiedza ich dzieci zostały na tym samym poziomie.
5.     Kolejne pytanie dotyczyło pozyskania wiadomości na temat jakim dziedzinom wiedzy i umiejętności w przedszkolu poświęca się zbyt mało czasu? 68% ankietowanych rodziców nie odpowiedziała na to pytanie i nie podało konkretnej dziedziny. Sugerowałoby to, że nie mają zastrzeżeń i w ciągu pobytu ich dziecka w przedszkolu zaspakajane są jego wszystkie potrzeby edukacyjne i rozwojowe, które skutecznie stymulują jego rozwój edukacyjny, emocjonalny itp. Jednak na 88 oddanych ankiet pojawiło się sześć ankiet z propozycjami, dotyczącymi np. zwiększenia nauki języka ojczystego, poszerzenia wiedzy matematycznej, zwiększenia pracy w obszarze pisania i czytania przez dzieci, pojawiła się też propozycja zwiększenia integracji z osobami niepełnosprawnymi. Natomiast jeden rodzić zaproponował zwiększenie zajęć sportowych.
6.     Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło pozyskania odpowiedzi na nie, czy w przedszkolu Państwa zdaniem zaspakajane są wszystkie potrzeby dziecka?
Odpowiedź na tak zadeklarowało 70% ankietowanych rodziców, odpowiedź na nie udzieliło 3,3% rodziców. Trzy osoby wyszły z propozycją, aby przedszkole organizowało więcej wycieczek oraz aby dzieci mogły więcej odpoczywać i leżakować.
V. PREZENTACJA DANYCH – KWESTIONARIUSZ DLA NAUCZYCIELI .
Analizując pierwsze pytanie: 
1.     Kwestionariuszem ankiety z nauczycielami zostało objętych 8 nauczycieli uczących             w przedszkolu. Na podstawie przeprowadzonej analizy pierwszego pytania „Czy zapoznała się Pani z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego”. 100% nauczycielek odpowiedziało twierdząco.
2.     „Czy realizuje Pani założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego?”.100% nauczycielek odpowiedziało, że realizuje założenia nowej podstawy programowej w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3.     Na pytanie „Czy zapoznała Pani rodziców ze zmianami w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego?”. Twierdząco odpowiedziało 25% nauczycielek, a 75%  nauczycielek poinformowało o zmianach w podstawie programowej swoich rodziców częściowo.
4.     „Jak monitoruje Pani osiągnięcia każdego dziecka?”.
Wszystkie nauczycielki powiedziały, że monitorują osiągnięcia dzieci poprzez codzienną obserwację uwzględniając wszystkie obszary rozwoju dzieci, podczas swobodnych zabaw i zajęć dydaktycznych. 87,5% nauczycielek prowadzi monitoring osiągnięć dzieci dzięki arkuszom obserwacji(wstępna i końcowa), oraz dzięki indywidualnym rozmowom. 12,5% nauczycielek monitoruje jeszcze osiągnięcia dzieci po przez analizę ich wytworów .
5.     „W jaki sposób w przedszkolu analizuje się i ocenia osiągnięcia dzieci z uwzględnieniem ich możliwości?”. Analiza ankiet pozwoliła wyłonić stwierdzenie, że 100% nauczycielek jest w stanie ocenić i przeanalizować osiągnięcia dzieci, dzięki pracy indywidualnej i w małych grupach, stosując różne poziomy pracy ( pobudzając wielokierunkową aktywność dzieci). 62% ankietowanych nauczycielek dodało jeszcze, że analizuje i ocenia osiągnięcia dzieci dzięki arkuszom obserwacji (diagnoza wstępna i końcowa), a 50% ankietowanych uważa, że dzięki realizacji programów artystycznych i indywidualnych rozmów jest wstanie właściwie ocenić i analizować  te osiągnięcia.
6.     „Czy w wyniku przeprowadzonych analiz formułuje się wnioski do dalszych działań edukacyjnych?”. Na to pytanie jednoznacznie 100% nauczycielek odpowiedziało twierdząco, 62,5% przeprowadza to poprzez urozmaicanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pracę w małych grupach zadaniowych. 37,5% pedagogów stawia na organizowanie wydarzeń przedszkolnych w tym np. (konkursy, olimpiady) oraz na tworzenie zespołów z podobnymi deficytami jak i pracę z dziećmi zdolnymi.).
7.     „Jak Pani wykorzystuje wnioski z przeprowadzonych analiz w pracy z dziećmi?”.
Na to pytanie 75% nauczycielek deklaruje, że wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystuje do właściwego doboru zajęć dydaktyczno- wychowawczych dostosowanych do indywidualnych możliwości dzieci oraz zabaw, wskazały również na wyrównywanie braków jak i rozwijanie uzdolnień. 25% stwierdziło, że uzyskane wnioski pozwalają im na szybszą możliwość poinformowania rodzica o zauważonym problemie. Pozwala na szybsze skontaktowanie się z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną a co za tym idzie szybsze otrzymanie fachowej pomocy, wskazówek do pracy dla nauczyciela jak i rodzica.
8.     „W jaki sposób wdrożone wnioski przyczyniły się do poprawy jakości wyników kształcenia dzieci?” Na to pytanie 100% nauczycielek powiedziało, że o skuteczności poprawy wniosków kształcenia dzieci świadczyć może wszechstronne rozwijanie szerokiego spektrum wiedzy i zainteresowań w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych jak i czasu wolnego. Ważne jest też ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez nauczycieli. Korzystanie przez nich z nowości technicznych, wykorzystywanie ciekawych pomocy dydaktycznych w czasie zajęć. 87,5% stwierdziło, że po przez wnikliwy monitoring osiągnięć dzieci eliminowane są bardzo szybko deficyty i trudności dzieci, udzielana jest im fachowa pomoc np. tworzenie zespołów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, proponowana jest konsultacja w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 75% nauczycielek uważa, że na skuteczność wniosków może wpłynąć fakt, że dzieci są bardziej zaangażowane w zajęcia , mają możliwość swobodnego działania.
9.     „Co świadczy o skuteczności wdrażanych wniosków?”.
Na to pytanie 100% nauczycielek odpowiada, że o skuteczności wdrażanych wniosków świadczyć może wszechstronne rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przedszkolaków oraz osiąganie gotowości szkolnej, dojrzałości umysłowej, emocjonalnej, społecznej.
VI. Podsumowanie – wnioski :
Mocne strony:
1.     Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
2.     Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3.     W sposób systematyczny i rzetelny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Rodzice są informowani o sukcesach i problemach swojego dziecka.
4.     Nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i dzieci szczególnie zdolnych.
5.     Nauczyciele dokumentują pracę indywidualną i zespołową w dziennikach zajęć, kartach obserwacji oraz dziennikach specjalistycznych.
6.     Rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach dzieci, informowani są o zmianach w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
7.     Nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
8.     Informacje o osiągnięciach dziecka, zadaniach wychowawczych i kształcących przekazywane są systematycznie rodzicom.
9.     Wnioski z monitoringu wykorzystywane są do modyfikowania planów wychowawczych i zmian sposobu realizacji podstawy programowej.
10. Rodzice mają możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola.
     Współpraca miedzy nauczycielami a rodzicami dzieci jest właściwa.
12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Słabe strony:
1.     Działania wspierające dzieci nie zawsze przynoszą pożądany skutek z uwagi na brak współpracy niektórych rodziców oraz niską frekwencję uczęszczania na zajęciach 
Rekomendacje:
Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości       i umiejętności, wskazane jest:
1.     Dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w kursach doszkalających.
2.     Dalsze wzbogacanie sal w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne ( komputery, tablice multimedialne, programy komputerowe, układanki, puzzle, różne przyrządy (mikroskopy)rozwijające umysł zabawki.


« 1 2 3 4 5 6 7 »Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online