This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

2015-2016

 Publiczne Przedszkole nr 3 w Kamiennej Górze

RAPORT
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Wymaganie wobec przedszkola:


12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

opracował zespół w składzie:

mgr Grażyna Szymik
mgr Renata Bizoń
Kamienna Góra, kwiecień 2016


SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Informacje przedszkolu
2. Opis ewaluowanego obszaru
3. Wnioski i rekomendacje
4. Załączniki


Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. Opracowanie wyników dokonał powołany w tym celu zespół w osobach Grażyna Szymik i Renata Bizoń.
Ewaluacja dotyczyła wymagania nr 12 w odniesieniu do przedszkola - Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Od października 2009 r. (z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.) obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania wymagań (dokładne opisy wymagań znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Przedszkole lub placówka oświatowa może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
• Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz analiza dokumentacji.
Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Grażyna Szymik i Renata Bizoń.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola.
I. Informacje o przedszkolu

Nazwa placówki Publiczne Przedszkole nr 3
Imię i nazwisko dyrektora mgr Dorota Zielińska-Jarosz
z-ca dyrektora mgr Maria Dybka

ADRES
58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 20
Tel. 75 744-25-94
Gmina Kamienna Góra Powiat Kamienna Góra
Województwo dolnośląskie E-mail przedszkole3@poczta.fm

CHARAKTERYSTYKA PPZEDSZKOLA
Liczba oddziałów - 5
Liczba dzieci - 121
Liczba nauczycieli 10

• dyplomowanych - 5
• mianowanych - 4
• kontraktowych - 1

 
I. Opis ewaluowanego obszaru


Cel ewaluacji:

1. Uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań.
2. Eliminowanie czynników niesprzyjających efektywnej pracy.
3. Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie jakości pracy przedszkola.

WYMAGANIE

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

BADANE ASPEKTY EWALUOWANEGO OBIEKTU:

I. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci .
II. Zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

II.1.Informacje o populacji objętej badaniem
W badaniu wzięło udział 7 nauczycieli, 38 rodziców . Celem ankiety było poznanie opinii wszystkich grup badawczych na temat działań podejmowanych w naszym przedszkolu służących wspomaganiu rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.


II.2. Sposób przeprowadzenia ewaluacji

Analiza dokumentów:
1. protokoły rad pedagogicznych od r.29.08. 2014 r. do 27.01. 2016
2. protokoły zebrań z rodzicami,
3. koncepcja pracy z przedszkola,
4. dokumenty wydarzeń przedszkolnych,
5. baza przedszkola,
5. realizacja potrzeb dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

1. Ankieta dla:
 Nauczycieli
 Rodziców

Zespół ewaluacyjny przeprowadził analizę następujących dokumentów:
1. protokoły rad pedagogicznych od r.29.08. 2014 r. do 27.01. 2016,
2. protokoły zebrań z rodzicami,
3. koncepcja pracy z przedszkola,
4. dokumenty wydarzeń przedszkolnych,
6. baza przedszkola,
7. realizacja potrzeb dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Ad. 1.

Dokumenty zawierają zestawienie następujących Rad Pedagogicznych:
- 29.08. 2014 r. ,, Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015- zasady i obowiązki”- protokolant Maria Dybka.
- 15.09 2014r. ,, Zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2014/2015” – protokolant Anna Piotrak.
- 21.10.2014 r. ,, Podsumowanie wstępnej obserwacji w poszczególnych grupach”- protokolant Edyta Hamberger.
- 12.02. 2015 r. ,,Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej I półrocza
2014/2015’’- protokolant Anna Sułkowska.
- 28.06. 2015r. ,, Podsumowanie pracy przedszkola”- protokolant Renata Bizoń.
- 31.08 2015 r. ,, Organizacja pracy w nowym roku szkolnym 2015/ 2016” protokolant
Maria Dybka.
- 31.08 2015r. ,, Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/ 2016” – protokolant
Teresa Budniewska.
- 29.10 2015r. ,, Podsumowanie wstępnej obserwacji i diagnozy pedagogicznej dzieci w
poszczególnych grupach’’- protokolant Grażyna Kożuch.
- 27.01. 2016r. ,, Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze’’-
protokolant Anna Piotrak.

Ad 2.

Zebrania z rodzicami organizowane przez dyrektora odbywają się zawsze na początku roku
szkolnego. Omawiane są na nich sprawy organizacyjne dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu i przedstawiane są dodatkowe oferty edukacyjne. Dokumentacja zawiera protokoły tych zebrań.

Ad 3.

Przedszkole Publiczne nr 3. w Kamiennej Górze opiera swoją koncepcję na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, i Rozporządzenia MEN z dnia 7. 10. 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. nr. 168. poz. 1324).
Koncepcja zawiera informacje o przedszkolu ( baza, liczba grup, ilość zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi). Według koncepcji przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwa i nauczenia ich bezpiecznych zachowań, realizację podstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz jej poszerzenia o dodatkowe oferty edukacyjne, ścisłą współpracę z rodzicami dziecka i środowiskiem lokalnym i tworzenie domowej atmosfery w przedszkolu. Dokument zawiera wizję przedszkola oraz dziecka, umiejętności jakie powinien posiadać absolwent przedszkola, misję, cele ogólne, cele szczegółowe, realizowane programy, współpracę przedszkola z rodzicami, z innymi przedszkolami i szkołami, współpracę z innymi instytucjami oraz promocją placówki.

Ad. 4

Wydarzenia przedszkolne ujęte są w kalendarzu imprez przedszkolnych znajdujących w Planie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Przedszkola nr 3. w Kamiennej Górze na rok szkolny 2014/ 2015 i na rok szkolny 2015/ 2016. Według kalendarza realizowane są następujące imprezy: ,, Sprzątanie Świat”, ,, Biesiada rodzinna”, Święto Misia”, ,, Przegląd Poezji Dziecięcej”, festiwal teatralny,, Zdrowym być”, ,, Pasowanie na przedszkolaka’’,
,, Wróżby andrzejkowe”, ,, Przyjedź do nas Mikołaju”, ,, Jasełka”, ,, WOŚP”, ,, Święto Babci i dziadka’’, ,, Bal karnawałowy”, ,, Powitanie wiosny”, ,, Dzień teatralny w przedszkolu”,
,, Międzyprzedszkolny festiwal teatralny” , ,, Dzień rodziny’’, ,, Dzień dziecka”,
,, Międzyprzdszkolna spartakiada sportowa” , ,, Dni Kamiennej Góra”, ,, Po wakacjach czeka szkoła”.
Wszystkie wydarzenia są opisywane przez nauczycielki. Informacje, zdjęcia i filmy z w.w. wydarzeń zamieszczane są na stronie internetowej przedszkola oraz w kronice przedszkolnej. W wielu imprezach przedszkolnych biorą udział rodzice oraz zaproszeni goście.

Ad. 5.

Baza przedszkola- placówka dysponuje: siedmioma salami zabaw, obszerną kuchnią spełniającą wymogi inspekcji sanitarnej, salą audiowizualną, gabinetem logopedy, pokojem nauczycielskim, komnatą solną i ogrodem przedszkolnym. Przedszkole jest systematyczne doposażone w różne sprzęty, zabawki i urządzenia sprzyjające rozwojowi dzieci.

Ad 6.

W latach 2014/2015 przedszkole w ramach projektu,, Wdrożenie kompleksowego sytemu rozwoju szkół w Powiecie Kamiennogórskim’’ realizowało ofertę doskonalenia nauczycieli
,, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach:
- Rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka- praca z różnymi materiałami. Praktyczne metody pracy z dzieckiem.
- Arteterapia- praktyczne metody pracy z dzieckiem.
- Dziecko niesłyszące, słabo słyszące. Praktyczne metody pracy z dzieckiem.
- Autyzm, Zespół Retta, Aspergera. Zaburzenia dezintegracyjne, hiperkinetyczne dzieci. Praktyczne metody pracy z dzieckiem.
- Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co to są specjalne potrzeby edukacyjne?

W związku z tak bogatą ofertą doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 nie zaplanowano planu WDN do realizacji.

W latach 2015/2016 nauczyciele uczestniczyli w:
- WDN ,, Analiza dokumentacji – dzienniki zajęć”
- warsztatach ,, Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolne i wczesnoszkolnej”.

 

II.3.Prezentacja wyników ewaluacji
W ewaluacji dotyczącej pierwszego aspektu postawiono następujący problem badawczy.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci .

Do powyższego problemu badawczego postawione zostały rodzicom następujące pytania kluczowe:
1. Czy uważają Państwo, że przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 36 rodziców uważa, że przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, 2 że trudno powiedzieć.
2. Czy przedszkole uczy bezpiecznych zachowań?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 34 rodziców uważa, że przedszkole uczy bezpiecznych zachowań, tj.: przechodzenie przez jezdnię, dobre zachowanie przy posiłkach, obsługa ostrych narzędzi, znajomości numerów alarmowych, rozwiązywanie konfliktów, bezpieczeństwa na łonie przyrody, na placu zabaw, a 4 rodziców nie ma zdania.

3. Czy oferty edukacyjne są wystarczające?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 34 rodziców uważa, że tak. Jeden rodzic, chciałby więcej języków obcych, 3- nie ma zdania.

4. Czy przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 36 uważa, że tak, 2- nie ma zdania.

5. Czy atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika iż 36 uważa że sprzyja akceptacji, 2 nie ma zdania.

6. Czy przedszkole zapewnia rozwój osobowości?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika iż 36 uważa, że zapewnia wszechstronny rozwój osobowości udostępniając dzieciom różne formy rozwoju poprzez działalność plastyczną, naukę piosenek, wierszy różne gry i zabawy, organizowanie teatrzyków, udział w audycjach muzycznych, 2- trudno powiedzieć.

7. Czy wyposażenie przedszkola sprzyja rozwojowi dziecka?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 37 rodziców uważa, że tak m.in. tablica interaktywna, komnata solna, pomoce dydaktyczne, przybory do zajęć plastycznych, dobre wyposażenie sal.
Jeden rodzic nie ma zdania.

8. Czy przedszkole stwarza warunki do zajęć prozdrowotnych?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 33 uważa, że tak, w przykładach podają: komnata solna, wyjścia na basen, dbanie o zęby i rąk, zdrowa żywność, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, gimnastyka korekcyjna, 5 – nie ma zdania.

9. Czy Państwa zdaniem współpraca między grupami ma wpływ na rozwój dzieci?
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 33 uważa, że tak podając w przykładach nawiązywanie kontaktów społecznych, uczą współpracy, komunikacji, zdrowej rywalizacji, uczą opieki nad młodszymi dziećmi, 5- nie ma zdania.

10. Czy przedszkole zapewnia dzieciom pomoc i opiekę psychologiczno-pedagogiczną
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 35 uważa, że tak, 3 – trudno powiedzieć.
W ewaluacji dotyczącej drugiego aspektu postawiono następujący problem badawczy:

Zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Do powyższego problemu badawczego postawione zostały nauczycielom następujące pytania kluczowe:

1. Czy dyrektor organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli, że tak.

2. Współpracuje ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami w zakresie związanym z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

3. Tworzy materialne warunki o realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

4. Podejmuje działania naprawcze i doskonalące mające na celu rozwój placówki?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

5. Czy opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola, realizuje go i dokumentuje?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

6. Podejmuje współpracę ze szkołami wyższymi w organizacji na terenie placówki praktyk pedagogicznych?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

7. Opracowuje i wdraża system zapewniający podnoszenie jakości pracy placówki?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.
8. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne w placówce?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

9. Planuje i organizuje pracę Rady Pedagogicznej?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

10. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnia pomoc w ich doskonaleniu zawodowym?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

11. Rzetelnie realizuje zadania z powierzonym stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą?
Na powyższe pytanie 7 nauczycieli odpowiedziało, że tak.

3. Wnioski i rekomendacje

MOCNE STRONY
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w budynku i na zewnątrz. Uczy bezpiecznych zachowań.
2. Umożliwia wszystkim dzieciom korzystanie z różnych ofert edukacyjnych, wyrównuje szanse edukacyjne dzieci.
3. Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka.
4. Przedszkole wpływa na rozwój osobowości.
5. Dobre wyposażenie przedszkola ma wpływ na rozwój dziecka.
6. Przedszkole stwarza warunki do zajęć prozdrowotnych.
7. Współpraca między grupami ma wpływ na rozwój dziecka.
8. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę psychologiczno- pedagogiczną.
9. Według badanych nauczycieli dyrektor organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami.
10. Dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, podejmuje działania naprawcze i doskonalące mające wpływ na rozwój placówki.
11. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnia pomoc w ich doskonaleniu zawodowym.

SŁABE STRONY
1. Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli można wywnioskować że brak słabych stron.

WNIOSEK
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
KIERUNEK DZIAŁAŃ
Utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi dzieci.


« 1 2 3 4 5 »Nasze prace


Wiersze i piosenki


Nasze wideo
www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online