This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
HTML on top of the flash. This page was created for the tutorial Flash and the z-index problem. Solved on slightlymore.
 

Szczegóły znajdziesz w

Polityce Prywatności.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

3.Regulamin rekrutacji nauczycieli

 REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

 

 

§1. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1.      Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji nauczycieli do projektu „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu.

2.      Projekt realizowany jest w ramach w ramach Konkursu nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 dla Działania 10.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10: Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

3.      Beneficjentem projektu jest Gmina Kamienna Góra.

4.      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.      Projekt dla nauczycieli realizowany jest w formie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

6.      Projekt będzie realizowany od września 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

§ 2. UDZIAŁ W DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH

 

1.      Uczestnikiem studiów, kursów oraz szkoleń może być nauczyciel/nauczycielka, która w chwili podpisywania deklaracji jest zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 1, 2, 3 w Kamiennej Górze w pełnym wymiarze etatu lub w jego części.

2.      Rekrutacja do w/w form wsparcia odbędzie się na terenie przedszkoli we październiku 2020 roku.

3.      Warunkiem ubiegania się nauczyciela o udział w projekcie jest:

1)      złożenie do dyrektora przedszkola formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1);

2)      złożenie oświadczenia o danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3);

3)      złożenie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 4).

4.      Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:

1)      jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji;

2)      zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji;

3)      zasad równości szans kobiet i mężczyzn;

4)      zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

 

§ 3. ZASADY  REKRUTACJI

 

1.      Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają od dyrektora przedszkola.

2.      Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej beneficjenta i przedszkoli.

3.      Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4.      Weryfikacja dokumentów dokonywana zostanie przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola i koordynator projektu. Z działań komisji zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 5).

5.      Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki spełniający następujące kryteria:

1)      status nauczyciel/nauczycielka przedszkola;

2)      złożenie wymaganych oświadczeń.

6.      Na podstawie złożonych formularzy powstaną listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia.

7.      W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli/nauczycielek udziałem w projekcie, komisja przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, która będzie trwać do momentu zakwalifikowania pełnej grupy.

 

§ 4. WARUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ

 

1.      Uczestnictwo w/w formach wsparcia jest bezpłatne.

2.      Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały potrzebne do ich realizacji.

3.      Studia będą odbywać się na wybranych przez beneficjenta uczelniach, szkolenia na terenie przedszkoli.

4.      Udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zostanie potwierdzone świadectwem bądź certyfikatu z informacją o obszarze i zakresie nabytych kwalifikacji/kompetencji.

 

§ 5. OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH,
       SZKOLEŃ
    

  Studia podyplomowe:

 

1)      Terapia logopedyczna - diagnoza i terapia logopedyczna, metodyka pracy, profilaktyka – w systemie on-line.

2)      Oligofrenopedagogika - podstawy prawne, wybrane metody, rodzaje zajęć, współpraca z rodzicami, dobre praktyki; studia on-line. 

3)      Terapia pedagogiczna – współczesne tendencje, diagnostyka, praca z dzieckiem
o SPE, metody pracy; studia on-line.

Kursy kwalifikacyjne:

 

1)      "Rytmika w edukacji przedszkolnej” rytmika jako forma wspierania twórczej 

aktywności dziecka oraz procesów terapeutycznych; on-line

2)      "Plastyka sensoryczna - zajęcia stymulujące kreatywność dziecka" - formy i metody pracy 
wspierające i stymulujące kreatywność dziecka; on-line

3)      Integracja sensoryczna - neuropsychologia rozwojowa, zasady oceny rozwojowego

dzieci, diagnoza i terapia w zakresie IS; dla 1 nauczycielki, 2 semestry, kurs on-line; 

Szkolenia:

1)      Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne część I, podstawowe obszary 
pracy w metodzie, planowanie działań, literatura, zastosowanie w praktyce.

2)      Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – część II, pogłębienie i rozszerzenie 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody, analiza aspektów
 teoretycznych ruchu, zasad współpracy, problemy pojawiające się 
w prowadzeniu zajęć.

3)      Negocjacje i mediacje  w kontekście współpracy z rodzicami - strategie rozwiązywania konfliktów, zasady efektywnej mediacji, zasady negocjacji – rola negocjatora.

4)      Innowacyjne metody pracy wykorzystywane w edukacji przedszkolnej - przegląd 

       nowoczesnych, aktywnych metod pracy, zastosowanie w praktyce.

5)      Uprawnienia rodzicielskie na terenie OWP- prawa i obowiązki rodziców w świetle prawa 
oświatowego, włączanie rodziców do pracy OWP.

6)      Warsztaty z programowania, z użyciem specjalistycznych klocków -  podstawy 
programowania, opis części elektronicznych zestawu do programowania  i ich 
wykorzystanie, ćwiczenia na przykładzie różnych modeli robotów.

7)      Kształtowanie postaw zawodowych i systemu wartości przygotowujące do pracy z dziećmi o SPE - organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej w systemie oświaty, 
typy zajęć, indywidualizacja, diagnoza, przykłady działań.

8)      Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi - wybór i opis zachowania 

niepożądanego, modyfikowanie i eliminowanie

 

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW STUDIÓW, KURSÓW I SZKOLEŃ

 

1.      Nauczyciele/nauczycielki uczestniczący w w/w formach wsparcia zobowiązani są w szczególności do:

1)      systematycznego uczestnictwa w działaniach zgodnie z ustalonymi terminami;

2)      bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności;

3)      zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;

4)      dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji uczestnictwa w projekcie;

5)      wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu;

6)      potwierdzania obecności na szkoleniach, na listach obecności poprzez złożenie podpisu.

2.      Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

3.      Uczestnicy projektu mają obowiązek bieżącego informowania koordynatora o wszystkich sytuacjach mogących zakłócić realizację przez niego szkoleń w ramach projektu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje koordynator projektu, będący przedstawicielem Gminy Kamienna Góra.

2.      Pełna dokumentacja projektowa i wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Gminy, stronach internetowych oraz w biurze projektu, które mieści się w siedzibie COJ GMKG ul. Lubawska 8.

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do projektu.

Załącznik nr 2 – Oświadczenia uczestnika projektu.

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa.

Załącznik nr 5 – Protokół z procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu

 

I. Dane o uczestniku projektu  - Proszę o wypełnienie tabeli drukowanymi literami

 

1

Imię i nazwisko

 

2

Nr PESEL

 

 

 

 

 

 


www.biuro-megan.eu © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin | Online